​​​​אודות תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה

 • ​רשות מוסמכת ומקצועית לקביעה ועדכון של סטנדרטים להסמכה, פיקוח, איכות ובטיחות של תוצרת חקלאית.
 • גוף הסמכה הפועל על פי אמות מידה בינלאומיות, באופן בלתי תלוי ובלתי אמצעי על גופים פרטיים, עליהם מסתמך הריבון בפיקוח על נהלים משופרים.
 • גוף אכיפה ופיקוח על החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 ועל החוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011.
 • מוכרים כגוף הסמכה על ידי האיחוד האירופי (EU) ועל ידי משרד החקלאות האמריקאי (USDA).
​תפקידי התחום
 • ​הסמכה והכרה בגופי אישור ובקרה ובמעבדות פרטיות
 • פיתוח סטנדרטים, תקנים ונהלים
 • פיקוח ואכיפה

הסמכת גופי אישור ובקרה והכרה במעבדות פרטיות

 • הסמכת גופי אישור ובקרה להתעדת תוצרת אורגנית לשיווק בשוק המקומי,ליצוא לאירופה וליצוא לארה"ב.
 • קידום וייזום של הכרות הדדיות בין החקיקה האורגנית הישראלית למדינות השונות בעולם, במטרה להרחיב את שווקי היצוא של תוצרת אורגנית המיוצאת מישראל.
 • הכרה במעבדות כימיות לצורך ביצוע בדיקות של תוצרת חקלאית לשם פיקוח על קיום התנאים שנקבעו על פי החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005, והחוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011 (תמיכה מקצועית על ידי תחום כימיה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת).
פיתוח סטנדרטים, תקנים ונהלים
 • פיתוח נוהל בסיסי לפי החוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011.
 • פיתוח נהלים משופרים (בהיבטים סביבתיים, חברתיים, היגיינה, מיתוג אזורים וכדומה) לחוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011.
 • הרחבת תחומי החקיקה בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005.
 • פיתוח מאגרי מידע ממוחשבים לקבלת נתונים בנושאי איכות ובטיחות של תוצרת חקלאית כאמצעי בקרה להבטחת טיפול מהיר ומידי בתקלות, לרבות זיהוי הצורך לבצע איסוף עצמי (RECALL).
פיקוח ואכיפה
 • פיקוח ואכיפה לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 .
 • פיקוח ואכיפה לפיהחוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011.
 • פיקוח ואכיפה על פעילותם של גופי אישור ובקרה פרטיים.​

סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ)

 

 

 

 

שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019הגנת הצומח;חקלאות אורגנית והסדרתה בישראלהגנת הצומח;סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/achifa_totzeret_organit.aspxשיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 201924/08/2019 21:00:00{3bf78dcc-da52-416b-a305-81ab36aac140}a5539c0d-a025-48ed-ab0d-781d8856feb04
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מידע לחקלאי;חקלאות אורגנית;תכשירי הדברה;מזון מן הצומחחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/tahchirim_org_2017.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 201701/01/2017 22:00:00{12006782-99f9-4647-b53b-f46332396280}2597aa71-8211-44b0-98fa-0fd57717bf766
טיוטת תהליך הכרה במעבדות פרטיות לבדיקות תוצרת חקלאית צמחית טרייה - להערות הציבורהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחסטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);הכרה במעבדות פרטיות;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/hakara_maabadot_chimiot/pirsumim/Pages/regulation2016.aspxטיוטת תהליך הכרה במעבדות פרטיות לבדיקות תוצרת חקלאית צמחית טרייה - להערות הציבור12/12/2016 22:00:00{c846d763-a6be-4e7f-82ea-93ad8a450bc5}489a8c2b-1e90-42bd-bfab-bf3219f332ea9
הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;חקלאות אורגנית;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחסטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/13.9.16 prichot_org.aspxהודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"12/09/2016 21:00:00{9d270bc5-fccb-4cf6-9521-bafaec81e902}119910c9-4dcc-43e3-a47c-867aa29982084

 

 

מירית עמרנימירית עמרני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466659עמרני מיריתמנהלת תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה03-948152603-9681533mirita@moag.gov.il
לוי יוחאילוי יוחאי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466583לוי יוחאימרכז פיקוח חקלאות אורגנית03-958153803-9581533yochail@moag.gov.il
טל וייל צמרתטל וייל צמרת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467045טל וייל צמרתמרכזת בכירה סטנדרטים והסמכות03-968159703-9581533 talw@moag.gov.il

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/oskim_klalit.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות27/07/2019 21:00:00
סקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/seker_totzeret_org.aspxסקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגנית26/05/2019 21:00:00
הודעה לציבור בדבר המוצר ערמונים המסומנים כ"אורגניים" של היבואן והמשווק "נאמן לאורך זמן"https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/armonim.aspxהודעה לציבור בדבר המוצר ערמונים המסומנים כ"אורגניים" של היבואן והמשווק "נאמן לאורך זמן"20/08/2017 21:00:00
הזמנה לכינוס יצואני תוצרת אורגנית המיועדת לאיחוד האירופי - 27.8.17https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/kenes_organi.aspxהזמנה לכינוס יצואני תוצרת אורגנית המיועדת לאיחוד האירופי - 27.8.1715/08/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>ספריית מדריכי תקן איכות

 

 

 

 

חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/Law for Inspection of Plant Production and Marketing.aspxחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011
חוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/Law for the Regulation of Organic Produce.aspxחוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי, יצורה ומכירתה) - התשע"ג 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/takanot_totzeret_org_2013.aspxתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי, יצורה ומכירתה) - התשע"ג 2013