מעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי

 

 

 

המעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי היא חלק ממערך המעבדות במכון הווטרינרי ע"ש קמרון, הכפפות למנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. תפקידה הינו לבצע בדיקות מיקרוביאליות למוצרי מזון מן החי.

החל משנת 2001 השירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי פועלים על פי תקן 9001 ISO לאחר שנבחנו ונסקרו על ידי גופים מוסמכים לכך. תהליך קבלת הדגימות, העבודה במעבדה והוצאת התוצאות מבוצעים על פי נהלים מתועדים ומבוקרים.

ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירוביים, ספירת חיידקים מקבוצת הקוליפורמים, בידוד וזיהוי סלמונלה מתבצעות על פי תקן ישראלי ת"י 885 מחודש יולי 1974. על פי הוראות תקן זה מועברים כל בידודי הסלמונלה לאישור וסיווג למעבדת הייחוס של סלמונלה במשרד הבריאות.

המעבדה למיקרוביולוגיה מוסמכת על פי תקן בינלאומי ISO/IEC/17025 לשיטות הבדיקה הבאות: 

 • ספירה כללית של מיקרואורגניזמים איירוביים (על פי תקן ישראלי 885 חלק 3)
 • קוליפורמים (על פי תקן ישראלי 885 חלק 4)
 • ISO 6579 - סלמונלה
 • USDA MLG 4.06 - סלמונלה
 • בידוד וזיהוי ליסטריה מונוציטוגנס בשיטת USDA MLG 8.09
 • בידוד וזיהוי ליסטריה מונוציטוגנס במוצרים שאינם מכילים בשר FDA BAM CH.10

 • בידוד וזיהוי ליסטריה מונוציטוגנס במוצרי מזון המיועדים למאכל בני אדם ISO11290

 • בידוד וזיהוי ליסטריה מונוציטוגנס במוצרי מזון המיועדים למאכל בני אדם בדיקה מהירה VIDAS LM02 KIT

 • סטפילוקוקוס אוראוס SI885part 6

 • סטפילוקוקוס אוראוס ISO 6888-1

 • ספירת חיידקים אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא-גלוקורונידאז חיובי ISO 16649-2

 • ספירת חיידקים אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא-גלוקורונידאז חיובי IS 885 part12

המעבדה ממשיכה להיות בתהליך הסמכה (לשיטות נוספות), על פי תקן 17025 ISO, על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. על פי דרישות תקן זה המעבדה משתתפת בבדיקות אימות מבוקרות (Proficiency) הנערכות על ידי גופים בינלאומיים שאותם היא עוברת בהצלחה.

בנוסף, פעם בשנה עוברת המעבדה מבדקים על ידי משרד החקלאות האמריקאי.
המעבדה עברה בהצלחה מבדק מטעם היחידה לפיקוח על מזון של הכח הרב-לאומי; היא אושרה לבצע בדיקות מיקרוביולוגיות שגרתיות של סוגי מזון מעובדים ליצוא לארה"ב והמזון הנרכש בארץ לאספקה לכח הרב-לאומי.

המעבדה למיקרוביולוגיה מוכרת על ידי משרד הבריאות בתחום מיקרוביולוגיה במזון. כמו כן, עברה המעבדה בהצלחה ביקורת מטעם הקהילה האירופאית לביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות על פי סוגי מזון (מוצרי בשר, דגים וחלב) ואושרה לצורך יצוא מוצרי מזון מן החי מישראל לאירופה.

מבנה המעבדה:

במעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי מועסקים שני רופאים וטרינרים, חמישה מיקרוביולוגים ועוזר טכני. על הנהלת המעבדה אמונה ד"ר אילנה מלר, רופאה וטרינרית מומחית במיקרוביולוגיה של מזון.

המעבדה מקבלת ומבצעת בדיקה מכל גוף המבקש את השרות, כאשר השולח אחראי לתהליך דיגום הבדיקה והובלתה למכון. הבדיקות מתבצעות על פי התקנים המפורטים לעיל בגין תשלום דמי שרות. המעבדה מדווחת לשולח רק את הממצאים שנמצאו בבדיקה ללא פרשנות נוספת.

להנחיות כלליות ללקיחה ולמשלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרימעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט)

 

 

 

 

 

 

אילנה מלראילנה מלר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466075אילנה מלרמנהלת מעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי03-9681644 ,03-968164703-9681692ilanam@moag.gov.il
אנדאשא גאשאואנדאשא גאשאו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465769אנדאשא גאשאו03-968177503-9681692
אשטיבקר מיליאשטיבקר מילי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466228אשטי בקר מילי03-968164503-9681692Milia@moag.gov.il
רודיק ציפורהרודיק ציפורה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466692רודיק ציפורהעובדת מעבדה למיקרוביולוגיה03-9681644Tziporaru@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

תעודת משלוח לדוגמאות מזון מן החי ולחיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/BdikotMazon/teudat_mishloah_mazon_hayתעודת משלוח לדוגמאות מזון מן החי ולחי

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977