​​​​​shmita.JPG


 


 

קרן השמיטה - מסלול חיסכון מצטבר לחקלאים בהשתתפות המדינה​ (מהיום ועד שנת השמיטה 2017 - 2021*)

חקלאים יקרים, במטרה לצמצם את הפגיעה במי שישבית משק בשנת השמיטה  התשפ"ב (2021 - 2022), המדינה מפרסמת נוהל לתמיכה כספית.

הקרן תשפר את ודאות הכנסותיכם ותאפשר לכם ליהנות​ מתמיכה כספית של המדינה בשנת השמיטה - על כל חיסכון שלכם, המדינה תשתתף בסכום משלים.

* התמיכה תחושב בהתאם להפרשות ולפדיון. מומלץ להתחיל לחסוך כבר מיום פרסום הנוהל (מאי 2018). הסכום שיופרד ב - 2018 (עד 15.8.2018) יצטבר רטרואקטיבית מ - 2017. 

התמיכה תינתן בהתאם לתנאי הסף והזכאות

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021​​

 


 ​

קמפיין קולי ברדיו

​​​​​​

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה
רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים