הרשות לתכנון

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הרשות לתכנון הינה יחידת מטה הממונה על ארבעה אגפים בכירים ועוסקת במגוון תחומים ובהם: ייצוג במוסדות תכנון ובניה, ייצוג במועצת מקרקעי ישראל וייזום החלטות מועצה בתחום הקרקע החקלאית והישובים הכפריים, ייזום ויישום החלטות ממשלה בנוגע למרחב הכפרי ולהתיישבות הכפרית. הרשות לתכנון מונה 24 עובדים סך הכול. 
הרשות לתכנון (או בשמותיה הקודמים "המרכז המשותף לתכנון ולפיתוח חקלאי והתיישבותי", "המרכז לתכנון", "מינהל התכנון") פועלת במשרד החקלאות עוד משנות ה- 60. הרשות לתכנון איננה רשות סטטוטורית, אך קיימים כמה תפקידים  שניתנו לה מתוקף החלטות מינהל מקרקעי ישראל, והם בעיקר לעניין פעילות ועדת פרוגרמות וועדת הקרקעות עליונה ביחס לקרקע חקלאית. בעת שהוקמה הרשות לתכנון החקלאות, ההתיישבות והכפר במשרד החקלאות נהוגה הייתה מדיניות תכנונית חקלאית על פיה כל פעילות חקלאית התקיימה בדרך של מכסות. לצורך קביעה, יישום ומעקב אחר מדיניות המכסות דאז, נוצרו/נקבעו יחידות ואגפים ברשות לתכנון. במשך השנים חלו שינויים בחקלאות ובכפר, ומתוך כך גם במדיניות התכנונית החקלאית ובמבנה הכפר, אשר קלט במשך העשור האחרון אוכלוסיות שאינן חקלאיות.

על הרשות לתכנון בהרחבה


רשות לתכנון

 

 

 

 

פיתוח מיזמים תירותייםתכנון ופיתוח הכפררשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים16/10/2019 21:00:00{7589a976-77e7-45c0-ace5-6d3f79ce2acd}49f9f03e-1fdb-4e3e-a6d0-5d3f43c5009911
יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040תכנון ופיתוח הכפררשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/yeshuvim_2040.aspxיישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 204024/09/2019 21:00:00{580c0968-237c-40e9-9c2a-f07444bbaae8}5e5f6b8e-5f12-40c1-aac5-b9c2cb0d92ee2

 

 

ד"ר פרום אריכא רותיד"ר פרום אריכא רותי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461790פרום אריכא רותימנהלת הרשות לתכנוןבית דגן03-948557203-9485811Ruthif@moag.gov.il
גבאי כוכבהגבאי כוכבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461485גבאי כוכבהרכזת לשכה בכירהבית דגן03-948557203-9485811cohig@moag.gov.il
קוטלר דנה ימהרןקוטלר דנה ימהרן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466922קוטלר ימהרן דנהרכזת לשכה בכירה03-9485949DanaKo@moag.gov.il
גרינברג ניבהגרינברג ניבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461719גרינברג ניבהרכזת בכירה לתמיכותבית דגן03-9485558nivag@moag.gov.il

 

 

טיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 4676https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/draft_4676.aspxטיוטות נהלים להערות הציבור - תמיכה במועצות האזוריות בעקבות יישום החלטת ממשלה 467627/10/2019 22:00:00
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim241019.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבור23/10/2019 21:00:00
קורס ניהול ופיתוח קהילתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Community_management_development.aspxקורס ניהול ופיתוח קהילתי13/08/2019 21:00:00
למרות המצב הביטחוני: יישובי עוטף עזה בתפוסה מלאה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/otef_full.aspxלמרות המצב הביטחוני: יישובי עוטף עזה בתפוסה מלאה 09/06/2019 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/Procedures"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Procedures</a>נהלים וטפסים