אלפון המשרד

אור אפרת
מנהלת תחום מידע ונתונים
אגף ההתיישבות (תנופה)
03-9485685