אלפון המשרד

נבו אהוד
גנוסר
ראש ענף (גידול מדגה סופראינטנסיבי)
דיג וחקלאות מים