אלפון המשרד

יצחקי הראל
רכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
09-7960404 ,04-6303433
09-7960417