אלפון המשרד

זוודה אילנה
בית דגן
מנהל/ת תחום (חשבונאות ודיווח)
חשבות וכספים
03-9485923
03-9485676