אלפון המשרד

גינזבורג אורית
בית דגן
מנהל/ת תחום (מרעה ושטחים פתוחים)
גורמי ייצור; רשות המרעה
03-9485815