אלפון המשרד

הזה יעל
מרכזת ניסויי שדה לתכשירי הדברה לצרכי רישוי
הגנת הצומח - אגף כימיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8603137