אלפון המשרד

וולק אלעזר
מרכז בכיר (מניעת הדלדלות קרקע והמליחה)
התחנה לחקר הסחף; שימור קרקע וניקוז
03-9559956