אלפון המשרד

לובה קמינצקי
מרכזת (פרסומים ועריכה גרפית)
המחשה ופרסומים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485596