אלפון המשרד

משה ואקנין
מנהל תחום (סיכוני יבוא - פירות)
הערכת סיכון נגעים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681577
03-9681571