אלפון המשרד

קמלוב אורלי
בית דגן
ראש ענף (קשרי חוץ)
שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO
03-9485561
03-9485870