אלפון המשרד

זמורסקי רונית
מרכזת (מערך ניטור ארצי)
הגנת הצומח - אגף אקולוגיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מערך ניטור מזיקי הסגר
03-9681546
03-9681582