אלפון המשרד

ורד אגם
ממונה (כספים וחשבונות)
כספים (שה"מ); שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485329