אלפון המשרד

אזולאי יפה
רכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8560852 ,08-8521416
08-8532910