ועדות מקצועיות

ועדה בין משרדית (טוקסיקולוגית)

​​​​בהתאם לחוק הגנת הצומח 1956 ולתקנות שתוקנו תחתיו, אדם המבקש לרשום תכשיר הדברה חייב בהגשת תיק על פי נהלים המפורטים במסמך "קריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגי". בתיק המוגש לדיון יכלל מידע על החומר, האדם והסביבה. 
 
ההרשמה תעשה מראש באמצעות טופס בדוא"ל או בפקס.
אנשי קשר:
אטל שפרוט​ - טלפון: 03-9681542

 

ועדה לאישור תכשירים ניסיוניים  

​בהתאם לחוק הגנת הצומח 1956 ולתקנות שתוקנו תחתיו – "לא יערוך אדם ניסויים בתכשיר אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר" לשם קבלת ההיתר עליו להגיש תקציר תיק טוכסיקולוגי לוועדה לתכשירים ניסיוניים בהתאם לדרישות המנהל, בצרוף טופס בקשה בהתאם נוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר (3/7/2011).

 
ההרשמה לוועדה תעשה מראש באמצעות הדוא"ל או בטלפון מול אנשי הקשר.
 
אנשי הקשר:
אטל שפרוט - טלפון: 03-9681542 
יעל הזה - טלפון: 050-6241713​

 

ועדה סטטוס נגעים  

​ועדה המייעצת למנהל השירותים לקביעת סטטוס של נגעים בישראל.

 
תפקיד הוועדה 
הועדה דנה ומייעצת בקביעת הסטטוס של נגעים חדשים ובכל שינוי סטטוס של נגעים הקיימים בארץ, לרבות הכללה או הוצאת נגעים מהרשומות הרשמיות של ישראל בנושא.

עקרונות פעולה 
  • הוועדה פועלת על פי עקרונות וסטנדרטים אשר באמנת IPPC ומתבססת על עבודת יחידת ה- PRA.
  • הוועדה מונה צוות קבוע המפורט בהמשך, ויכולה להפעיל ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים נוספים, הדרושים לקבלת החלטותיה.
שיטת עבודה 
  • הועדה מכונסת על ידי מרכז/ת הועדה על פי הנדרש. דיוני הועדה יהיו על בסיס כתוב אשר אותו מכין מרכז/ת הוועדה. את החומר ישלח מרכז/ת הוועדה לפני הדיון ובתום הדיון יוציא המרכז/ת סיכום של פרטי הישיבה ויפיצם לחברי הוועדה.
  • פרסום על שינויים בסטטוס, מועד ונוסח הפרסום הינם באחריות מרכז/ת הוועדה. הנוסח הסופי מובא לאישור מנהל השירותים להגה"צ ולביקורת לפני הפרסום.
  • באחריות מרכז/ת הוועדה לנהל מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה.
הרכב הוועדה

ועדת יעילות (ועדת תכשירים או ועדה ביולוגית)  

​​אודות הוועדה
בהתאם לחוק הגנת הצו​מח 1956 ולתקנות שתוקנו תחתיו, אדם המבקש לרשום תכשיר לשימוש חקלאי במדינת ישראל נדרש במסגרת הליך הרישוי להוכיח את יעילות התכשיר בהדברת הנגע בתנאי הארץ.
החברה הרושמת מחויבת לערוך את ניסויי השדה על פי ההנחיות להגשת תיק יעילות (קריטריונים 2008).
ההרשמה תעשה מראש באמצעות טופס בדוא"ל או בפקס.

אנשי קשר
אטל שפרוט - טלפון: 03-9681542 
יעל הזה - טלפון: 050-7235393

ועדה לאישור תכשירים לחקלאות האורגנית כולל NOP (אישור על פי הסטנדרט האמריקאי)  

השירותים להגנת הצומח ולביקורת ממונים על אישור ורישום תכשירים המתאימים לשימוש בחקלאות האורגנית (חומרי הזנה, חומרים להגנת הצומח וחומרי עזר לתעשיית המזון האורגני).

בדיקת התאמה נעשית על ידי הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגה"צ ולביקורת, בהשוואה לתקן הישראלי לתוצרת אורגנית טרייה ומעובדת ממקור צמחי ו- Council Regulation No. 2092/91 EEC.
 
ההרשמה תעשה מראש באמצעותטופס הרשמה בדוא"ל או בפקס.
 
​אנשי קשר
אטל שפרוט טלפון: 03-9681542