​פרחים קטופים המיועדים ליצוא חייבים בביקורת מתוקף החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד-1954 והתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט - 1979 שהותקנו על פיו.

מטרת הביקורת על פרחים ליצוא היא לוודא שמשלוחי הפרחים והצמחים מישראל יהיו חופשיים מנגעים ובאיכות מתאימה, בהתאם לחוק ולתקנות הנ"ל, להסכמים בינלאומיים ולדרישות הארצות המייבאות.

ביקורת הפרחים נעשית בבתי האריזה או במסופי היצוא על ידי מבקרי השירותים להגנת הצומח ולביקורת. תפקידם לוודא כי הפרחים המיועדים ליצוא יהיו נקיים מנגעים. כמו כן, על הפרחים לעמוד בדרישות איכות בסיסיות.

מבקרי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במסופי היצוא מנפיקים תעודות בריאות בינלאומיות למשלוחי הפרחים שעמדו בדרישות על-פי החוק והתקנות.

בנוסף לדרישות על-פי החוק והתקנות, למספר מדינות יעד דרישות מיוחדות כמו, ניקיון מנגעים המהווים נגעי הסגר. פרחים המיועדים למדינות אלו עוברים ביקורת שטחים בעת הגידול, בנוסף לביקורת הפרחים הקטופים בבתי האריזה ובמסופי היצוא.

ביקורת שטחי גידול פרחים ליעדים מיוחדים  

פרחים המיועדים ליצוא ליעדים מיוחדים חייבים בפיקוח על שטחי הגידול, בנוסף לביקורת המוצר המוגמר אשר תבוצע רק בבתי-אריזה אשר יאושרו ליצוא ליעדים אלו.

המגדלים המבקשים לייצא פרחים ליעדים מיוחדים יפנו למנהל מדור פרחים​.

תנאים לייצוא ליעדים מיוחדים  

רק מגדלים העומדים בתנאים המפורטים להלן יורשו לייצא ליעדים מיוחדים:
  • שטחי הגידול של הפרחים חייבים להיות נקיים מנגעים (בעיקר נגעי הסגר).
  • השטחים ייבדקו על ידי פקח בית-האריזה ועל ידי מבקרי השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
  • שטח גידול פרחים שנבדק ואושר ייבדק על ידי פקח בית-האריזה אחת לשבעה ימים.
  • כל שטח הכלול ברשימה ייבדק על ידי מבקרי השירותים להגנת הצומח ולביקורת אחת לארבעה שבועות.
  • היחידות הארוזות יסומנו בקוד מיוחד ובסימן שייקבע על ידי מנהל מדור פרחים.
  • האריזות תיבדקנה מדגמית על ידי מבקרי השירותים להגנת הצומח ולביקורת בבית-האריזה ובמסוף היצוא בנתב"ג.
  • גילוי נגעים בכל אחד מהשלבים הנ"ל בארץ או בארץ היעד, יגרמו להוצאת המגדל מרשימת המגדלים המורשים, לתקופה של ארבעה שבועות לפחות.

טפסים קשורים  


בקשה ל​ערעור על פסילת תוצרת​

יצירת קשר  

​​למידע נוסף ניתן לפנות אל איש הקשר אבנר צין

פרחים קטופים