הכרה במעבדות אנליטיות

​השירותים להגנת הצומח ולביקורת (‏‎(PPIS‏, להלן השירותים, מהווים ‏רשות מקצועית בנושאים של חקלאות במדינת ישראל, בעלי מקצועיות וידע נרחב בתחומי הסמכה והכרה ומומחיות בתחום בדיקות תכשירי הדברה ושאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

על פי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 ‏רשאי מנהל השרותים להגנת הצומח ולביקורת לאשר מעבדות לביצוע בדיקות תכשירי ‏הדברה ולבדיקות עקומות הדעיכה של התכשיר בתוצרת חקלאית טרייה לצורכי רישום ‏תכשירים. ‏
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה), התשנ"א-1991 ותקנות הגנת ‏הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994 עוסקות בהסדרת ‏היבוא והמכירה של תכשירי הדברה, קביעת הרמות המותרות של שאריות חומרי הדברה ‏במזון ואת כללי הפקוח שנועדו לאמת עמידת העוסקים בכללים אלו.

על פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, סעיף 7(ב), הכרה ‏במעבדות אנליטיות מותנית בהסמכת המעבדה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ‏כמו כן, סעיף 7 (ג) לחוק קובע שרשאי המנהל לדרוש דרישות נוספות על אלה של ‏הרשות כתנאי למתן ההכרה.‏


בעקבות זאת, החליט מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת, להכיר במעבדות ‏אנליטיות העובדות בשיטות מקובלות. תוצאות הבדיקות של מעבדות אלה יהיו תוצאות ‏מוכרות על ידי השרותים להגנת הצומח ולביקורת לצורכי תיעוד נדרש.‏
על מנת שהשירותים יכירו במעבדות אנליטיות, עליהם לעמוד בדרישות השרותים להגנת ‏הצומח ולביקורת בהתאם לתחומי ההכרה המבוקשים.‏

למידע נוסף- (​סעיף 12 לנוהל)

​תחומי הכרה  

‏1.‏ בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה
‏2.‏ בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית
‏3.‏ קביעת עקומת דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה

תנאים להכרה במעבדות‏  

‏1.‏ תנאי ראשוני לקבלת הכרה: היות המעבדה מוסמכת או בהליך הסמכה לתקן ‏ISO/IEC 17025‎‏ על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (‏ISRAC‏) ‏
‏2.‏ מעבדה מוכרת נדרשת להשתתף בתוכנית לבדיקת מיומנות- ‏Proficiency Testing ‎Program‏. 
‏3.‏ מעבדה הפונה לקבלת הכרה, תפעל בשלבים הבאים:‏
‏3.1‏ תמלא את השאלונים המצורפים ותצרף את כל האישורים והתיעוד הנדרש.‏
‏3.2‏ מעבדה תעביר לבדיקה את מדריך האיכות כולל הוראות עבודה של הבדיקות שעליהן ‏המעבדה מבקשת הכרה. 
‏4.‏ שיטות בדיקה -תנאי ההכרה מכתיבים את שיטת הבדיקה והתנאים לאימות השיטות ‏כולל:‏
‏4.1‏ לינאריות ורגישות
‏4.2‏ גבול הגילוי (‏LOD‏)‏
‏4.3‏ גבול הכימות (‏LOQ‏)‏
‏4.4‏ גבולות דיווח ובדיקת ניצולת ‏
‏4.5‏ אשרור התוצאות (שימוש במגוון גלאי ‏GC‏) 
כמפורט בדרישות להכרה במעבדות לשאריות חומרי הדברה.‏
‏5. תחום ההכרה - תחום ההכרה שיינתן יהיה לשיטת בדיקה, כאשר תנאי ההכרה ‏מכתיבים את רשימת החומרים שמחויבים בבדיקה בכל שיטה מוכרת.
‏6. מבדק – אחת לשנה ייערך מבדק במעבדה מוכרת למתן/חידוש הכרה. 
המבדק יערך על ידי ‏צוות בודקים של השרותים להגנת הצומח ולביקורת.‏
‏7. אישור מעבדה- ממצאי המבדק יסוכמו בדוח מפורט שיוגש לבדיקה לוועדת היגוי. אישור ‏המעבדה יעשה על ידי מנהל השרותים על ידי מתן תעודת הכרה. 
‏8. בדיקות בן מעבדתיות – מעבדה מוכרת תשתתף בבדיקות בן מעבדתיות עם מעבדת ‏שאריות בשירותים להגנת הצומח ולביקורת. הבדיקות יערכו כל השנה ובתיאום.‏
תקופת ההכרה תהיה לשנה וניתן יהיה לחדשה לאחר בקורת השירותים ותשלום דמי ההכרה ‏כפי שיעודכנו מפעם לפעם. ‏הכרה במעבדות אנליטיות כפופה לכל שינוי חוקי שיתקבל.

במקרים של אי עמידה בדרישות המפורטות במסמך זה ובנספחיו רשאי המנהל להשעות/לבטל את ההכרה למעבדה ולפרסם ברבים את הצעדים המשמעתיים שינקטו כלפי המעבדה.