בקרת ניסויי שדה

​תהליך רישום תכשיר הדברה כולל בקרה על הצבתם ועריכתם של ניסויי השדה הנערכים על ידי החברות הרושמות תכשירי ההדברה.
בחינה ביולוגית של תכשירים להדברת נגעים בגידולים חקלאיים, נעשית באמצעות ניסויי שדה. הצבת ניסויי השדה נעשית על פי כללים המאפשרים בסופו של תהליך, ניתוח סטטיסטי של תוצאות הבדיקות הנערכות. ניתוח זה מאפשר אישור או דחיית יעילות התכשיר בהדברת הנגע ובטיחותו לגידול.

האחראי על בקרת ניסויי השדה מגיע לחלק מהאתרים בהם מוצבים הניסויים, בוחן מיקום ואופן הצבת הניסוי, בהתאם למסמך הנחיות להגשת תיק​ יעילות (סעיף 3 לנוהל) לוועדה המייעצת למנהל השרותים להגנת הצומח ולבקורת, לצורך רישוי תכשירי הדברה לשימוש חקלאי.
הביקור באתר הניסוי נעשה בתאום עם החברה הרושמת.

כל חברה רושמת חייבת בדיווח על הצבת ניסוי שדה תוך 7-10 ימים מיום הצבתו, ובלבד שניתן יהיה לבקר במקום.  הדיווח נעשה ישירות לאחראי על בקרת ניסויי שדה, בטופס ייעודי - הודעה על ניסויי שדה באמצעות שליחתו בדואר אלקטרוני.
ניסוי שלא דווח כנד​רש לא ייחשב כניסוי למטרת רישום תכשיר.

לאחר ביקור באתר, האחראי על בקרת ניסויי שדה ישאיר בידי החברה הרושמת אישור כתוב על בקרת הניסוי.
בכל מקרה של תכשיר שלא נבקעו לגביו שאריות לגידולים (MRL) - חייבת החברה הרושמת להשמיד היבול שנחשף לתכשיר, בכל ניסוי, ולהודיע על כך מראש לאחראי על בקרת ניסויי שדה. גם במקרה זה, הבקרה תיעשה באופן מדגמי, ובתאום עם החברה הרושמת.

הנחיות​ להגשת בקשה לקבלת היתר לעריכת ניסויים (סעיף 2​ לנוהל​)