​​​​במהלך שנת 2018 השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות דגמו כ-1,500 דגימות של תוצרת חקלאית. הסקר נערך בפירות ובירקות מתוצרת מקומית שנדגמים בשדות חקלאיים ובבתי האריזה לשאריות חומרי הדברה.
​​​​במהלך שנת 2018 השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות דגמו כ-1,500 דגימות. כלל הדגימות נלקחו מכל השלבים בשרשרת האספקה של התוצרת החקלאית, החל משלב השדה ועד לשלב בתי האריזה. כ-35% מהדגימות שנאספו נלקחו משדות חקלאיים. השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ממשיכים בהערכה מחודשת לחומרי ההדברה הרשומים בארץ ואינם רשומים באירופה. המשרד החליט על איסור שורה של חומרי הדברה, ובהמשך כל חומר שיימצא כרעיל, יוסר משימוש.

במהלך שנת 2018, השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות יישמו את מסקנות דוח מבקר המדינה האחרון. הוקמה יחידה חדשה שתפקידה לדגום את התוצרת החקלאית המקומית בזמינות רבה יותר, ובהתאמה ניתן לראות כי מספר הדגימות בשנת 2018 עלה ב-300% בהשוואה לשנת 2017, בדגש על מספר הדגימות בשלב השדה (ב-185% בהשוואה לשנה שקדמה לה) וכן מספר הדגימות של ירקות וצמחי תבלין; תוגברה האכיפה על שימוש בתכשירים שאינו תואם לתווית המודבקת על אותו החומר; הודק שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות בכל הקשור לאיתור חקלאים וחקירתם בכל הנוגע לחריגות בחומרי הדברה שהתגלו בתוצרתם.

סקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות לשנת 2018

תפוזים

 

 

מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ספטמבר, 2020
דרישות לרישום תכשירים כימייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum-tachshirim.aspxדרישות לרישום תכשירים כימייםתכשירים כימיים לשימוש וטרינרי נרשמים בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), תשמ"ב- 1982. נוהל זה נועד לעדכן ולהבהיר את הדרישות המוטלות על מבקש רישומו של תכשיר כימי לשימוש וטרינרי (רישום, חידוש רישוי ושינוי) ואת אופן הגשתו.
​​תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_feb_20.aspx​​תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 2020