ועדת סטטוס נגעים

​ועדה המייעצת למנהל השירותים לקביעת סטטוס של נגעים בישראל.

תפקיד הוועדה

הועדה דנה ומייעצת בקביעת הסטטוס של נגעים חדשים ובכל שינוי סטטוס של נגעים הקיימים בארץ, לרבות הכללה או הוצאת נגעים מהרשומות הרשמיות של ישראל בנושא.

עקרונות פעולה  

הוועדה פועלת על פי עקרונות וסטנדרטים אשר באמנת IPPC ומתבססת על עבודת יחידת ה- PRA.

הוועדה מונה צוות קבוע המפורט בהמשך, ויכולה להפעיל ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים נוספים, הדרושים לקבלת החלטותיה.

שיטת עבודה  

הועדה מכונסת על ידי מרכז/ת הועדה על פי הנדרש. דיוני הועדה יהיו על בסיס כתוב אשר אותו מכין מרכז/ת הוועדה. את החומר ישלח מרכז/ת הוועדה לפני הדיון ובתום הדיון יוציא המרכז/ת סיכום של פרטי הישיבה ויפיצם לחברי הוועדה.

פרסום על שינויים בסטטוס, מועד ונוסח הפרסום הינם באחריות מרכז/ת הוועדה. הנוסח הסופי מובא לאישור מנהל השירותים להגה"צ ולביקורת לפני הפרסום.

באחריות מרכז/ת הוועדה לנהל מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה.

​הרכב הוועדה  

יו"ר הוועדה – פרופ' עבד גרה, מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת
מרכזת הוועדה – תמי לוי, מנהלת תחום הערכת סיכונים

חברי וועדה קבועים  

שלומית ציוני, סגנית מנהל בכירה ליצוא ויבוא
ד"ר ארי​ק שמאי, מנהל אגף הסגר צמחים
דוד אופטובסקי, מנהל תחום אבטחת בריאות הצמח
פרופ' מוחמד זידאן, מנהל תחום (וירולוגיה ושיטות מולקולריות)
ד"ר ליאת גידרון​, מנהלת תחום טכסונומיה (כנימות ועשים)
ד"ר משה ואקנין, מ​רכז סיכוני יבוא פירות
ד"ר דנה יחילצ'יק, מרכז סיכוני יבוא ירקות
עמית מזרחי, מנהל אגף ביקור​ת
מאיר זילברמן, מנהל אגף אקולוגיה​