התהליך מורכב משלושה שלבים

  1. ​​תחילת התהליך להערכת הסיכון (Initiation). בשלב זה מובהר הצורך בתהליך ה- PRA טרם התחלתו (בקשה לייבוא מוצר חדש ו/או מקור חדש, הוספת נגע לרשימת נגעי ההסגר ולדרישות הייבוא או עדכון דרישות ייבוא). במידה ולא קיים ניתוח קודם או שקיים ניתוח קודם אשר איננו נוגע לישראל, ימשיך תהליך הערכת הסיכונים. במסגרת השלב הראשוני עם קבלת המידע ממדינת המקור, יערוך התחום להערכת סיכונים, סקר ספרות מקצועית לצורך הכנת רשימת נגעים של המוצר המדווחים בארץ המקור ובדיקת הימצאותם של נגעים אלו בארץ. בהיעדר מענה וללא קבלת מידע ראשוני ממדינת המקור תישלחנה 3 תזכורות נוספות בכל 4 חודשים. בהיעדר מענה לתזכורת השלישית יישלח מכתב הדורש ממדינת המקור להביע באם ברצונה להמשיך בתהליך. כמו כן, יצוין במכתב שאי קבלת מידע תוך 90 יום התיק ייסגר. במסגרת השלב הראשוני תבחן גם יכולת המוצר המבוקש בייבוא להוות בעיה מבחינת פולשנות.
  2. ​הערכת סיכון נגע (Assessment). נגעים שזוהו בשלב הראשוני כנגעים שאינם נמצאים בישראל או לא נפוצים בה ובעלי חשיבות כלכלית, עוברים תהליך של הערכת סיכונים לצורך הוספת הנגע לרשימת נגעי הסגר. בשלב זה, נעשה  שיקול מקצועי להערכה של  יכולת הנגע לחדור, להתבסס, להתפשט ולגרום לנזק כלכלי בישראל. 
  3. היערכות לטיפול (ניהול) בנגע (Pest Management). בשלב זה נבדקות האפשרויות לניהול הסיכון נגד הנגע המבוסס על המידע שנאסף בתהליך הערכת הסיכונים ובהתאם למידת הסיכון. לעיתים, בתהליך הערכת הסיכונים למשלוח יתברר כי ניתן להתיר את היבוא בדרישה לטיפול ו/או פיקוח על נגעים שונים העלולים להגיע עם המשלוח.

היתר ליבוא של משלוח צמחי עשוי לכלול את התנאים הבאים  

  1. הגבלת היבוא לעונה מוגדרת, אזור גיאוגרפי מסוים במדינת המקור, ו/או הגבלה אחרת.
  2. הצגת תעודת בריאות ובה הצהרות נוספות ממדינת המקור בדבר סניטציה של המוצר הצמחי, לעתים עם התייחסות למזיקים או מחלות (טיפול, מקור הגידול מאזור נקי מהנגע, בדיקות במהלך עונת הגידול ועוד), דרישה לטיפולים ייחודיים במשלוח והוכחה לביצועם.
  3. בדיקת המשלוח בנמל הכניסה.
  4. החזקה בתנאי  PEQ (הסגר לאחר כניסה).
  5. אמצעים הננקטים לאחר הכניסה (הגבלות השימוש במוצר לאזור, לזמן ולמטרות מסוימות ואמצעי טיפול מוגדר).
 סיכום נתוני הערכת הסיכונים יובאו לפני הועדה המייעצת למנהל ובה יוחלט:
  • ​לאסור יבוא.
  • להתיר יבוא במגבלות הנדרשות.
הבאת סיכום הממצאים והמלצת ה- PRA תוגש במסגרת זמן של 3 חודשים ממועד השלמת איסוף המידע כמתואר בשלושת שלבי התהליך שלעיל.
במידה והוחלט על אישור הייבוא במגבלות הנדרשות, תישלח הודעה למדינת המקור על מנת לקבל את הסכמתה ואישורה לתנאי הייבוא.
צוות הערכת סיכונים יעדכן את היבואן לאחר כל פניה למדינת המקור באמצעות שליחת הודעה בדואר האלקטרוני. 


יבואן רשאי לספק חומר שרלוונטי לבקשתו. המידע יתקבל באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני.

בעת אישור סופי של הייבוא, תישלח הודעה למגיש הבקשה. לאחר מכן, יפנה מגיש הבקשה לתחום היבוא לקבלת רישיון היבוא ובו תנאי היי​בוא.

במידה והמלצת הוועדה המייעצת היא לא לאשר את הייבוא, תימסר למגיש הבקשה חוות דעת מקצועית מנומקת ומפורטת ותינתן לו האפשרות לקיים שימוע בעניינו ולהציג טענות מקצועיות ונתונים רלוונטיים מול מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת אשר יקבל את החלטתו הסופית.