​​אודות המנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה​

​המנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה של השירותים להגה"צ (להלן – מנהלת ההסמכה), הינה גוף הסמכה הפועל מתוקף סמכותו לפי:
  1. החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005.
  2. החוק לייצור הצמח ופיקוחו, התשע"א-2011.

נוסף פועל מתוקף הכרות בינלאומיות:

1. הכרה על ידי האיחוד האירופי
  • מדינת ישראל היא אחת מ-9 מדינות המוכרות כמדינות עולם שלישי לאיחוד האירופי בתחום האורגני. 
  • המנהלה להסמכת גופי בקרה, והחוק האורגני הישראלי מוכרים כשווי ערך לתקינה האירופית: EC) No 834/2007 & Commission Regulation (EC) No 889/2009) ראו פרסום להכרה זו  ב Commission Regulation (EU) No 1235/2008

2. הכרה על ידי משרד החקלאות של ארה"ב
המנהלה פועלת לפי תקן ISO 17011, תקן בינלאומי הקובע אמות מידה להפעלת מערכת ההסמכה.

התנאים להסמכת גופי אישור ובקרה

  • עמידה בתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס"ח-2008.
  • עמידה בדרישות תקן ISO 65, תקן בינלאומי הקובע אמות מידה לניהול גוף בקרה.
  • עמידה בהנחיות ותנאים נוספים שנקבעו עי מנהלת ההסמכה.

למידע נוסף ניתן לפנות אל: