הממונה על העמדת מידע לציבור (חופש המידע)

​​​​​​בהתאם לחוק חופש המידע (1998) רשאי כל אזרח או תושב ישראלי לקבל כל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב,מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב). 

לפי חוק חופש המידע הטיפול בפניות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר נובע בראש ובראשונה מהגישה לפיה פתיחות ושקיפות הן חובת הרשות כלפי האזרח.

חוק חופש המידע קובע את זכותו של האזרח לקבל מידע מהרשויות הציבוריות, ואת חובתה של הרשות לספק את המידע.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מנסה ליישם את החוק לא רק כלשונו, על פרטיו ודקדוקיו, אלא גם על פי רוחו, תוך הקפדה וזהירות משנה על זכויותיהם של הפונים כמו גם על זכויותיהם של נשואי הפניות.

הגשת הבקשה לממונה  

לקבלת מידע יש להגיש באמצעות טופס בקשה  באתר היחידה לחופש המידע

ככל וישנם שאלות, בקשות הבהרה, ניתן להפנות אל טפטה פרדה, הממונה על העמדת מידע לציבור באמצעות:

דוא"ל: Hofesh-hameida@moag.gov.il 

טלפון: 03-9485432

דואר: הקריה החקלאית, ראשון לציון, ת.ד. 30 בית דגן 50250

פניות בנושא שירותים ווטרינריים ובריאות המקנה יש להפנות לכתובת: sharonl@moag.gov.il 

מידע נוסף אודות החוק, התקנות והנהלים הרלוונטיים, ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

תשלום אגרות  

עפ"י תקנות 2 ו3- לתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט – 1999 קבלת מידע על פי חוק חופש המידע מחייבת בתשלום אגרה.

חישוב האגרה מתבצע לפי הערכים המצוינים בטבלה זו

​פטורים מתשלום אגרות

כדי להימנע מתשלום אגרה שלא לצורך, רצוי לבדוק אם המידע המבוקש קיים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות עבודה.

​​תקנות חוק חופש המידע 

חוק חופש המידע - תשנ"ח 1998​

נהלים  

משרד החקלאות ופיתוח הכפר​

פרסום תשובות לפי חוק חופש המידע באתר המרכזי