תחום בקר

יעדי העבודה ותוכניות העבודה בענפי בעלי חיים בשה"מ 2012- 2014

 • ייעול הייצור לצורך שמירה על כושר תחרות מול יבוא בתנאים כלכליים משתנים.
 • צמצום הזיהום הסביבתי הנגרם בתהליכי הייצור בבע"ח.
 • בחינת האפשרות לשימוש במים מושבים ושוליים ליצור מספוא מקומי המחליף יבוא.
 • הגדלת עדרי הבקר והצאן תוך הרחבת הניצול של המרעה הטבעי ומקורות מזון נוספים.
 • פיתוח חקלאות אורגנית בענפי בע"ח השונים.
 • בניית מודלים כלכליים – מקצועיים תומכי קבלת החלטות.
 • שיפור תנאי השיכון של בע"ח בהתאמה לדרישות איכות סביבה ורווחת בעלי החיים.
 • סיוע בפיתוח תיירות כפרית, תעשיות בית המתבססות על התוצרת החקלאית.
 • הגברת המודעות לנושא הבטיחות ביולוגית על מנת להפחית את העברת המחלות.
 • פיתוח, הכנסה והטמעת טכנולוגיות חדשות לחיסכון בכוח אדם.

יעדי ההדרכה של תחום בקר  

בקר לחלב:
 1. הגברת יעילות יצור החלב ורכיביו באמצעים טיפוחים, תזונתיים וממשקיים.
 2. צמצום הזיהום הסביבתי הנגרם בתהליכי היצור בבע"ח
 3. בחינת האפשרויות לשימוש במים מושבים ושוליים לייצור מספוא מקומי המחליף יבוא
 4. הגדלת עדרי הבקר והצאן תוך הרחבת הניצול של המרעה הטבעי וניצול מקורות מזון נוספים.
 5. שיפור איכות תוצרת בע"ח על ידי ממשק נכון, והתאמתה לדרישת היצרן, השוק ואיכות הסביבה.
 6. בניית מודלים כלכליים/מקצועיים תומכי קבלת החלטות.
 7. שיפור תנאי השיכון והאחזקה של בע"ח, בהתאמה לדרישות איכות הסביבה ורווחת בע"ח.
 8. פיתוח חקלאות אורגנית בענפים השונים.
 9. ייעול הגידול של יונקים ועגלות, ע"י צמצום תמותה ושיפור ההזנה ותנאי הגידול.
 10. הגברת השימוש במזון סיבי מייצור מקומי ובמוצרי לוואי, ע"י שילובם בצורה מיטבית במנת העגלות והפרות כמחליפי יבוא.
 11. שיפור איכות החלב הגולמי ע"י שיפור איכות ממשק החליבה, הממשק הכללי ותנאי השיכון
 12. צמצום העונתיות ביצור החלב ע"י הכוונת המלטות, שיפור תנאי השיכון, התאמת ההזנה והפעלה אופטימאלית של אמצעים להקלת חום מהפרות בקיץ.
 13. בריאות עטין: בטיחות ביולוגית ושמירה על בריאות הציבור.
 14. שיפור הפוריות לשם עיבור מירב הפרות המוזרעות וצמצום ימי הסרק בעיקר ע"י חקר הקשרים עם הפוריות של: הזנה ומאזן אנרגיה שלילי בתחילת התחלובה, השפעות קיץ, והשפעות גורמי תחלואה
 15. אופטימיזציה של השימוש בזבל רפתות בגידול המספוא ובחקלאות בכלל.
בקר לבשר:
 1. הגדל היקף הייצור שח בקר לבשר באמצעות ממשקי גידול שונים, הכוללים הגדלת היקף עדרי הבשר במרעה, בקר לבשר במכלאה, באמצעות מזון מוגש, הגברת יצור בשר מעגלות ופרות בעדר החלב ופיטום עגלים מיובאים.
 2. ייעול היצור של בשר בקר ע"י הגברת היצור לראש וליחידת שטח, תוך שימוש באמצעים טיפוחיים תזונתיים וממשקיים.
 3. הגברת השימוש במרעה ובמזונות לוואי כמחליפי מספוא מיובא בתהליכי הגידול והפיטום.
 4. הגברת הכשרות ע"י פתוח שיטות גידול מתקדמות ושיפור תנאי האחזקה של השגר.
 5. פתוח שיטות גידול ופיטום מתקדמות לשם שיפור האיכות של בשר הבקר.

יעדים כלליים:  

 1. קידום הרמה המקצועית של העוסקים בענף, תוך צמצום הפערים בין המשק השיתופי למשק המשפחתי, באמצעות קורסים, ימי עיון, ופרסומים מקצועיים, במדיה הכתובה והאלקטרונית.
 2. פיתוח יישומים ותוכנות מחשב לשיפור הניהול והבקרה של תהליכי הייצור.
 3. החדרה והפעלה של תקני איכות בייצור, באמצעות קביעת סטנדרטים ופרוטוקולי גידול, ויישומן.
 4. לימוד התנאים המיטביים של שיכון, ממשק הזנה, לשם שמירה על בריאות הבקר.
 5. יישום פתרונות לשפכי הרפת והפרשות הבקר, לשם צמצום הזיהום הסביבתי.
 6. יצירת תנאים לשמירה על תנאי גידול ושיכון תואמי דרישות רווחת בע"ח.
 7. התאמת הרכב החלב לצרכי השוק
 8. פיתוח כלים לניהול מיטבי של רפתות גדולות