להלן הקובץ הסופי של מקדמי הקצאת עובדים זרים לשנת 2015.

תנאי סף והגבלות:
א. ככל שקיימת סתירה בין תנאי הסף וההגבלות לבין מקדם הגידול, יגברו תנאי הסף וההגבלות על המקדם.
ב. ככל שקיימים מספר תנאי סף והגבלות, התנאים וההגבלות הם במצטבר.
לעיון בקובץ מקדמי ההקצאה המלא לשנת 2015