​​​​רשות האוכלוסין וההגירה מודיעה לציבור החקלאים על פרסום הקצאת ההיתרים המומלצת להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020.
המסמך הנוכחי מפרט את ההליכים הנדרשים לצורך העסקת עובדי חקלאות זרים החל מיום פרסום הודעה זו ועד ליום 31.12.2020 ,לחקלאים ממשיכים ולחקלאים חדשים.
בין היתר, התרת העסקת עובדים זרים מחייבת תשלום 3 אגרות כלהלן:
  • אגרת בקשה: 600 ₪ במכפלת מספר העובדים הזרים שהחקלאי מבקש להעסיק בהתאם למכסה המומלצת המרבית.
  • ​אגרה שנתית: 210,1 ₪ במכפלת מספר העובדים הזרים הרשומים על שם החקלאי לשנת 2020.
  • אגרת רישיון ב/1 :175 ₪ במכפלת מספר העובדים הזרים שהחקלאי מבקש הנפקת אשרה ורישיון ב/1 עבורם לשנת 2020.​

​רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020​ (אתר רשות האוכלוסין וההגירה)
חקלאי המעוניין להשיג על הקצאתו, רשאי למלא טופס השגה בנוסח המצורף כנספח להודעה זו, ולהגישו למתכנן האחראי במחוז משרד החקלאות בו מצוי משקו החקלאי – וזאת עד ליום 2 בינואר 2020.

הנחיות להגשת ההשגה:
 

1. ​​יש להקפיד על רישום מדויק של הפרטים המזהים של החקלאי והמשק 
2. יש לפרט​​ את כל הנימוקים להגשת ההשגה ולצרף אסמכתאות מתאימות ככל שיידרשו
3. בקשה ש​​תוגש באופן חסר או ללא אסמכתאות רלוונטיות תידחה על הסף
4. באחר​​יות מגיש ההשגה לוודא כי בקשתו התקבלה על ידי המתכנן 
5. על מ​​גיש ההשגה להתעדכן מול המתכנן האחראי בדבר תוצאות השגתו
6. למשרדים הסמכות לדרוש בכל עת כל מסמך או מידע נוסף ממגיש ההשגה, כתנאי לדיון בה
7. תשומת ל​ב המגיש, בדיקת ההשגה עשויה להוביל למתן המלצה להקטנת ההקצאה שנקבעה.

טופס השגה על קביעת המלצה להקצאת עובד/ים זר/ים לשנת 2020​


 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020