​​​​​​​​

tnufa.jpgמנהלת תנופה (לשעבר מנהלת סל"ע) - תחום הפעולה והאחריות לטיפול במפוני גוש קטיף וליישום חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005, עליו הייתה מופקדת יחידת תנופה, הועברו לאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ביום י"ד תמוז התשע"ה 01.07.2015, מכוח החלטת הממשלה מס' 78 מיום כ"ז סיוון התשע"ה 14.06.2015.

אגף ההתיישבות (תנופה)

 

 

 

 

פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים12/09/2020 21:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
טבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 2019אגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/qanda_2019.aspxטבלת שאלות בנושא מבחני התמיכה לשנת 201916/01/2019 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c773
הצעת חוק הגליל אושרה אמש בכנסת בקריאה שנייה ושלישיתדוברות והסברה;אגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/chok_galil.aspxהצעת חוק הגליל אושרה אמש בכנסת בקריאה שנייה ושלישית26/03/2017 22:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c839
פסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזריאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psak_din_geulim.aspxפסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזרי13/04/2016 21:00:00{3699d9b4-cede-4d9b-ab78-84e0d0db3ddf}c3650a60-70c0-4f99-a64c-49e8ed7dd09311

 

 

מטלון רוניתמטלון רונית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466951מטלון רוניתיו"ר ועדת הזכאות03-9485308Ronitm@moag.gov.i
אבייב קאריןאבייב קארין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466965אבייב קאריןסטודנטית03-9485438karinab@moag.gov.il
אור אפרתאור אפרת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466916אור אפרתמנהלת תחום מידע ונתונים03-9485685Efrato@moag.gov.il
יצחקי אסףיצחקי אסף{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466952אסף יצחקימנהל אגף בכיר03-9485497assafit@moag.gov.i

 

 

 

 

 

 

טפסי תנופהhttps://www.moag.gov.il/tnufa/Pages/tofsey_tnufa.aspxטפסי תנופה

 

 

 

 

 

 

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low_55.aspxתקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013
חוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_tikun_no2.aspxחוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010
חוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_ysum_hahitnatkut.aspxחוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005