​ביום 7.8.14 התקבלה החלטת הממשלה מס' 1959 (נתק/7), בנושא "הסדרת מגורי מפוני חבל עזה וצפון השומרון בדיור הזמני". במסגרת הנוהל שאומץ בהחלטת ממשלה זו, עוגנו, בין היתר, הכללים להסדרת המגורים בדיור הזמני של מפונים זכאים שהצטרפו להסכמי או הסדרי העתקה. 

בהחלטה זו הומלץ לוועדה המיוחדת להאריך את תקופת הזכאות שנקבעה בהחלטות שכר הדירה של הוועדה, בדבר סיוע בתשלום שכר דירה למפונים זכאים שהצטרפו להסכמי או הסדרי העתקה, ואשר אינם מתגוררים בדיור הזמני שהועמד על ידי המדינה, וזאת בהתחשב בתקופת הזכאות ובכללים שנקבעו במסגרת הנוהל שאומץ בהחלטה זו. 
 
העיקרון שאומץ במסגרת ההחלטה, בהתייחס למפונים זכאים המתגוררים בדיור הזמני, הוא כי תקופת המגורים בדיור הזמני מותנית במסלול הקבע בו בחר המפונה, ובעמידתו בלוחות הזמנים להשלמת מסלול קבע זה. 

 
מסלולי הקבע האפשריים הינם: 
1. בניית בית קבע בבניה עצמית על מגרש הקבע 
2. הצבת מבנה מתועש למכירה / השכרה על מגרש הקבע, לפי החלטת ממשלה מס' 1414 (נתק/2) מיום 5.3.2014 (פרויקט ה"משפחתית") 
3. מכירת מגרש הקבע לצורך רכישת בית מגורים ביישוב אחר 

בהתאם להחלטה מס' 1959 (נתק/7), על המפונה להודיע בכתב למשרד הבינוי והשיכון בפרק הזמן שהוקצב לכך על פתרון הקבע הנבחר על ידו. לוחות הזמנים להשלמת בניית בית הקבע (או פתרון הקבע האחר) מתחילים להיספר ממועד קבלת תשובת המפונה (להלן: "הודעת המפונה"), ובכפוף לעמידת המפונה בהם תוארך זכאותו להמשך המגורים בדיור הזמני של המדינה. 

ביום 15.01.2015 התקבלה החלטת הוועדה המיוחדת מס' 561/2 המבוססת על המתווה שאושר בהחלטת ממשלה 1959 (נתק/7) כאמור, ואשר מפרטת את הזכאות למענק שכר הדירה בהתאם להודעת המפונה.