​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המיוחדת הוקמה מתוקף חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005. בהתאם לסעיף 137 לחוק, הוועדה המיוחדת מוסמכת לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, למי שלא עומד בתנאי הזכאות לפיצויים לפי החוק. תשלום מיוחד מאושר אם מצאה הוועדה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. 

החלטות הוועדה המיוחדת מתפרסמות באופן שוטף באתר משרד הבינוי והשיכון, תוך השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים העלולים לפגוע בפרטיות או בסודות מסחריים. 

 
ההחלטות מתפרסמות לפי סדר כרונולוגי מהוועדה המאוחרת למוקדמת. 

 

​​

מספר ועדה
קישור להחלטת הוועדה
תאריך קבלת ההחלטה
ועדה מספר 56211/06/2015
ועדה מספר 56222/01/2015
ועדה מספר 56422/01/2015
ועדה מספר 56422/01/2015
ועדה מספר 56501/04/2015
ועדה מספר 56417/02/2015
ועדה מספר 56420/05/2015
ועדה מספר 56409/02/2015
ועדה מספר 56505/02/2015
ועדה מספר 56420/10/2015
ועדה מספר 56418/03/2015
ועדה מספר 56427/04/2015
ועדה מספר 56505/02/2015
ועדה מספר 56523/03/2015
ועדה מספר 56507/06/2015
ועדה מספר 56611/02/2015
ועדה מספר 56611/02/2015
ועדה מספר 56724/02/2015
ועדה מספר 56701/03/2015
ועדה מספר 56903/03/2015