​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המיוחדת הוקמה מתוקף חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005. בהתאם לסעיף 137 לחוק, הוועדה המיוחדת מוסמכת לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, למי שלא עומד בתנאי הזכאות לפיצויים לפי החוק. תשלום מיוחד מאושר אם מצאה הוועדה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. 

החלטות הוועדה המיוחדת מתפרסמות באופן שוטף באתר משרד הבינוי והשיכון, תוך השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים העלולים לפגוע בפרטיות או בסודות מסחריים. 

 
ההחלטות מתפרסמות לפי סדר כרונולוגי מהוועדה המאוחרת למוקדמת. 

 

​​

מספר ועדה
קישור להחלטת הוועדה
תאריך קבלת ההחלטה
ועדה מספר 56903/03/2015
ועדה מספר 56909/03/2015
ועדה מספר 56903/03/2015
ועדה מספר 57007/06/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57019/07/2015
ועדה מספר 57016/04/2015
ועדה מספר 57025/03/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57125/03/2015
ועדה מספר 57125/03/2015
ועדה מספר 57018/03/2015
ועדה מספר 57102/07/2015
ועדה מספר 57107/06/2015
ועדה מספר 57120/05/2015