​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המיוחדת הוקמה מתוקף חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005. בהתאם לסעיף 137 לחוק, הוועדה המיוחדת מוסמכת לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, למי שלא עומד בתנאי הזכאות לפיצויים לפי החוק. תשלום מיוחד מאושר אם מצאה הוועדה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. 

החלטות הוועדה המיוחדת מתפרסמות באופן שוטף באתר משרד הבינוי והשיכון, תוך השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים העלולים לפגוע בפרטיות או בסודות מסחריים. 

 
ההחלטות מתפרסמות לפי סדר כרונולוגי מהוועדה המאוחרת למוקדמת. 

 

​​

מספר ועדה
קישור להחלטת הוועדה
תאריך קבלת ההחלטה
ועדה מספר 57111/06/2015
ועדה מספר 57120/05/2015
ועדה מספר 57201/04/2015
ועדה מספר 57227/04/2015
ועדה מספר 57227/04/2015
ועדה מספר 57219/07/2015
ועדה מספר 57316/04/2015
ועדה מספר 57307/06/2015
ועדה מספר 57307/06/2015
ועדה מספר 57311/06/2015
ועדה מספר 57420/05/2015
ועדה מספר 57304/06/2015
ועדה מספר 57604/05/2015
ועדה מספר 57610/05/2015
ועדה מספר 57610/05/2015
ועדה מספר 57604/05/2015
ועדה מספר 57607/06/2015
ועדה מספר 57624/11/2015
ועדה מספר 57610/09/2015
ועדה מספר 57820/05/2015