​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המיוחדת הוקמה מתוקף חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005. בהתאם לסעיף 137 לחוק, הוועדה המיוחדת מוסמכת לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, למי שלא עומד בתנאי הזכאות לפיצויים לפי החוק. תשלום מיוחד מאושר אם מצאה הוועדה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. 

החלטות הוועדה המיוחדת מתפרסמות באופן שוטף באתר משרד הבינוי והשיכון, תוך השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים העלולים לפגוע בפרטיות או בסודות מסחריים. 

 
ההחלטות מתפרסמות לפי סדר כרונולוגי מהוועדה המאוחרת למוקדמת. 

 

​​

מספר ועדה
קישור להחלטת הוועדה
תאריך קבלת ההחלטה
ועדה מספר 4606/02/2006
ועדה מספר 5020/02/2006
ועדה מספר 4813/02/2006
ועדה מספר 5122/02/2006
ועדה מספר 5122/02/2006
ועדה מספר 5227/02/2006
ועדה מספר 5227/02/2006
ועדה מספר 5227/02/2006
ועדה מספר 5301/03/2006
ועדה מספר 5301/03/2006
ועדה מספר 5301/03/2006
ועדה מספר 5301/03/2006
ועדה מספר 5406/03/2006
ועדה מספר 5406/03/2006
ועדה מספר 5406/03/2006
ועדה מספר 5406/03/2006
ועדה מספר 5406/03/2006
ועדה מספר 5508/03/2006
ועדה מספר 5508/03/2006
ועדה מספר 5508/03/2006