חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005  קובע כי חובה על "תנופה" לפרסם באתר האינטרנט הודעות תשלום בדבר העברת כספי הפיצויים לעסקים, כחלק ממנגנון תשלומי הפיצויים.​

הודעות התשלום כוללות את הנתונים האלה: 
  • פרטי העסק
  • פרטי סניף הבנק שבו פתח העסק חשבון בנק ייעודי לשם קבלת הפיצויים
  • מועד פרסום ההודעה באתר האינטרנט
  • מועד ההחלטה שבה נקבע היקף הפיצויים שהעסק זכאי לקבל
  • תיאור סוג תשלום
  • מועד ראשון לביצוע התשלום על ידי חשבות המשרד