2014

 

 

דיווח דחוף - אבעבועותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2014/Pages/ababuot.aspxדיווח דחוף - אבעבועותדיווח דחוף
דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 2.7.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2014/Pages/O.I.E report newcastle_ 2.7.14.aspxדיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 2.7.14דיווח המשך ל
דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 3.3.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2014/Pages/O.I.E report newcastle_ 3.3.14.aspxדיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 3.3.14דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 3.3.14
דיווח סופי ל-O.I.E ניוקסל - 4.2.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2014/Pages/immediate notification NCD 4.2.14.aspxדיווח סופי ל-O.I.E ניוקסל - 4.2.14דיווח מיידי ל-O.I.E ניוקסל - 24.12.13
דיווח דחוף ל-O.I.E אירוע פה וטלפיים - 6.1.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2014/Pages/pe_tlafaim_6-1-14.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E אירוע פה וטלפיים - 6.1.14פה וטלפיים