תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים

​​

1. הגדרות

"דג"-

בעל חיים החי במים מתוקיםו/או מלוחים אשר בשרו או כל חלק אחר מגופו משמש למאכל אדם בין שהוא חי ובין שהוא מצונן או קפוא ;

"בית אריזה"-

מפעל הממוקם בתחום משק המגדל דגי מאכל בו מבוצעות פעולות מיון ואריזה של דגים חיים ו/או מצוננים ו/או קפואים לשם שיווקם למאכל אדם ;

"בעל בית אריזה"-

בעליו של בית האריזה, מחזיקו, מפעילו, שותף פעיל, מנהל או עובד אחראי אחר במפעל ;

"מנהל"-

מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוא הסמיך לתקנות אלה כולן ו/או מקצתן ;

"רמה מרבית"-

הרמה המרבית המותרת של שארית ביולוגית בדג המפורטת ברשימה שקבע מנהל השירותים הוטרינריים בהסכמת מנהל שירות המזון במשרד הבריאות כפי שתעודכן מזמן לזמן ושהופקדה לעיון הציבור בספרית המכון הוטרינרי בשירותים הוטרינריים בבית דגן ;

"הוטרינר המפקח"-

רופא וטרינר המועסק על ידי הרשות המקומית או רופא וטרינר המועסק בידי גוף ציבורי הממלא תפקידיו הציבוריים ע"פ דין ואושר בידי המנהל לביצוע הפיקוח הוטרינרי בבית האריזה ;

"שאריות ביולוגיות"-

חומר כל שהוא לרבות נגזרותיו הנמצא בדג בעת מיונו ואריזתו לשיווק למאכל כתוצאה מטיפול ו/או מגע עם חומר הדברה, חומר אורגני, חומר אי-אורגני, חומר מתכתי, הורמונים, אנטיביוטיקה ותרופה מכל סוג שהיא המשאירים שאריות בדג ;

"מיכל ביעור"-

מיכל עשוי מחומר קשיח שדפנותיו ותחתיתו חלקים וניתנים לניקוי וחיטוי ושהוא מצויד במכסה הניתן לסגירה על ידי מנעול ועליו רשומות המילים: פסול "למאכל אדם" ;

"שיווק דגים"-

(1) מכירה בסיטונות או קמעונאות ;

(2) הצעה למכירה ;

(3) פרסום, הצגה, שמירה, העברה, משלוח, הובלה או מסירה לשם מכירה;

(4)
הכנה או החזקה לשם מכירה ;

(5) החלפה, המרה, הספקה או עשייה אחרת בתמורה ישירה או עקיפה או מסירה לשם מכירה.

"כושר קליטה"-

הכמות המרבית של דגים אשר ניתן למיין ולארוז ביום אחד בבית האריזה ;

2. "מיון ואריזת דגים למאכל אדם"

לא ישווק אדם דגים חיים ו/או מצוננים ו/או קפואים למאכל אדם בטרם נבדקו ואושרו בידי וטרינר מפקח בבית האריזה ;

כראויים למאכל אדם ע"פ הוראות תקנות אלה ;

3. בקשה לאישור "בית אריזה" לדגים

 

א. המבקש להקים ו/או להפעיל בית אריזה לדגים יגיש למנהל בקשה בכתב לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה ;

ב. לבקשה יצרף המבקש את תוכנית המבנים והציוד של בית האריזה ויפרט כושר הקליטה המבוקש לבית האריזה ;

4. אישור "בית אריזה"

א. המנהל יאשר הפעלת בית האריזה (להלן האישור) אם נתקיימו בו כל אלה ;

1. תוכנית המבנה והציוד של בית האריזה מאפשרים בכל

עת שמירה על מצב סניטרי נאות;

2. מינוי רופא וטרינר בבית האריזה לפי תקנת משנה (ב)

בר-ביצוע ;

3. אישר המנהל בית אריזה ימנה לו וטרינר מפקח ויקבע המבנים והציוד אשר יהיו בבית האריזה, את כושר האריזה והמיון ואת המספר המזערי של העובדים אשר יעבדו בתחומו ;

ב. האישור יינתן לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה ותוקפו יהיה לשנה מיום נתינתו;

5. הפעלת "בית אריזה"

 

לא יפעיל אדם בית אריזה אלא אם כן הוא ממלא אחר התנאים שבאישור ובית האריזה על מתקניו וציודו מוחזק בכל עת במצב סניטרי נאות;

6. בדיקת דגים המיועדים לשיווק מבית אריזה

 

א. "וטרינר מפקח" יבדוק בבית האריזה הדגים

המיועדים לשיווק טרם מיונם ואריזתם למשלוח;

ב. "וטרינר מפקח" יפסול למאכל אדם דגים אשר בדק בבית האריזה כנדרש ע"פ סעיף 6א' ומצא בהם זיהומים ו/או פגמים ו/או סימני מחלה המפורטים בתוספת השניה ;

ג. דגים שנפסלו בידי הוטרינר המפקח למאכל אדם יושמדו בפיקוחו בתוך מיכל ביעור או בכל דרך אחרת שיורה המנהל ;

7. סימון דגים המיועדים לשיווק

 

דגים אשר אושרו בידי הוטרינר המפקח למאכל אדם יסומנו בתווית עליה יופיעו הפרטים הבאים:

1. שם הדג הארוז ;

2. שם תחנת המיון וכתובתה ;

3. מס' הפיקוח הוטרינרי ;

4. תאריך האריזה ;

5. תאריך אחרון לשיווק ;

6. משקל התכולה ;

7. תנאי החסנה ;

8. תעודת בריאות וטרינרית

 

לא יוצאו דגים לשיווק מתחום בית האריזה אלא אם צורפה אליהם תעודת בריאות וטרינרית חתומה בידי "הוטרינר המפקח". נוסח תעודת הבריאות יהיה ע"פ המפורט בתוספת הראשונה טופס מס' 4 ;

9. תשלום פיצויים

 

לא ישולמו כל פיצויים בגין דגים שהושמדו ע"פ סעיף 6 ;

10. הובלת הדגים מבריכות הגידול לבית האריזה

 

לא יובלו דגים מבריכות הגידול לבית האריזה אלא בתנאים הבאים:

א. הדגים ישונעו במכלי הובלה יעודים נקיים, שציפויים הפנימי חלק וניתן לניקוי וחיטוי בסיום כל הובלה

ב. המים אשר ישמשו להובלת הדגים החיים במכלי ההובלה יהיו באיכות מי שתיה כהגדרתם בתקן הישראלי ;

ג. פרק הזמן הנדרש להובלת הדגים מנקודת האיסוף בבריכות הגידול ועד לבית האריזה יהיה קצר ככל האפשר ולא יעלה בשום מקרה על 30 דקות ;

ד. על מכלי ההובלה היעודים יכתב בצבע אדום "הובלת דגים חיים";

11. הובלת דגים מבית האריזה לשיווק

לא יוצאו דגים לשיווק מבית האריזה אלא ברכב העומד בדרישות תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם) התשל"ב – 1971;

12. בדיקות מעבדה

"וטרינר מפקח" רשאי להורות על העברת דגים המיועדים לשיווק מבית האריזה לבדיקה במעבדה והוצאות הכרוכות בבדיקה יחולו וישולמו על ידי בעל בית האריזה ;

13. ביטול והתלייתו של אישור

 

ראה המנהל כי בבית האריזה אשר אישר חדלו להתקיים התנאים אשר שמשו בסיס לאישור, רשאי הוא להתלות אישורו או לבטלו, אולם לא יעשה זאת אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעל בית האריזה לטעון טענותיו בכתב ;

14. מינוי פקח

 

א. המנהל רשאי למנות פקח לבית האריזה ובתנאי שהנו מועסק למטרה זו על ידי הרשות המקומית בתחומה מצוי בית האריזה ;

ב. פקח אשר מונה בידי המנהל לפקח בבית האריזה יעשה זאת ע"פ הוראות הוטרינר המפקח ;

ג. הרשות המקומית רשאית לגבות מבעל בית האריזה הוצאות העסקתו של הפקח אשר מונה ;

15. דווח של וטרינר מפקח

 

וטרינר מפקח ידווח למנהל עד היום העשירי בכל חודש על כמויות הדגים שאושרו על ידו למאכל אדם, מס' הבדיקות שערך וסוגיהם, כמויות הדגים שפסל למאכל בצירוף הגורמים לפסילה. הדיווח יינתן לפי טופס 3 שבתוספת הראשונה

16. תסקירים מבעל בית האריזה

 

בעל בית אריזה חייב לפי דרישת המנהל למסור לו תסקירים בכל הנוגע לבית האריזה ופעולותיו ;