2015

 

 

רמות שאריות כימיות מרביות מותרות במוצרים שמקורם מן החי - 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2015/Pages/sheriot_chimiot.aspxרמות שאריות כימיות מרביות מותרות במוצרים שמקורם מן החי - 2015רמות שאריות כימיות מרביות מותרות במוצרים שמקורם מן החי
רשימת תכשירים כימיים הרשומים - בתוקף מיום 10.9.15https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2015/Pages/tachshirim_10.9.15.aspxרשימת תכשירים כימיים הרשומים - בתוקף מיום 10.9.15רשימת תכשירים כימיים הרשומים
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינריhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2015/Pages/rishum_tahshir_cimi.aspxדרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי