מרכז זה הוקם מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג 2002 (להלן – החוק) ונכלל בו מידע אודות הכלבים הרשומים ברשויות המקומיות השונות בישראל.
המידע המצוי במרכז הרישום מתקבל מהרשויות המקומיות שהנפיקו את הרשיון לכלב.
תוכן המידע המדווח ובדיקת אמיתות הפרטים הכלולים בו הם באחריות הגורם המדווח ברשויות המקומיות.

למרכז הארצי לרישום כלבים
מרכז הארצי לרישום כלבים