תמיכות

​​​על פי סעיף 14א לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) משרד החקלאות מקצה בכל שנה תקציב למימון פעולות לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים: 

14א. (א) שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין דרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים; בלי לגרוע מהוראות כל דין, תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת בעלי חיים.

(ב) תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון שקלים חדשים למימון פעולות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.​

מסמכים לשנת 2018:
​שנים קודמות:
בשנת 2007 הוקצו 3 מלש"ח למימון עיקור וסירוס כלבים ביתיים.​​
בשנת 2008 הוקצו 2 מלש"ח למימון עיקור וסירוס כלבים ביתיים, סכום זה שימש למימון המבצע במהלך השנים 2008 ו-2009.
בשנת 2009 הוקצו 3.25 מלש"ח למימון עיקור חתולי רחוב. תמיכה זו ניתנה ל- 30 רשויות מקומיות שזכו בתמיכה.
בשנת 2010 ה​וקצו 1.4 מלש"ח למימון עיקור כלבים ביתיים; 1.0 מלש"ח לשיפוץ ואבזור מרפאות עירוניות שישמשו לעיקור חתולי רחוב; ו-1.5 מלש"ח להקמה ושיפוץ של כלביות עירוניות.
בשנת 2011 הוקצו 1.5 מלש"ח להקמה ושיפוץ של כלביות עירוניות; ו-3 מלש"ח לעיקור חתולי רחוב.
בשנת 2015 פרסום נוהל התמיכה בעיקור חתולי רחוב התעכב והוא פורסם ביום 31.12.2015, במסגרתו הוקצו 4.5 מלש"ח לעיקור חתולי רחוב ונתמכו 21 רשויות.
נוהל התמיכה לשנים 2016-2017 אוחד ובמסגרתו הוקצו 9.5 מלש"ח לעיקור חתולי רחוב ונתמכו 96 רשויות.