​​
 לתשומת לב מגדלי הגמלים:
בחודש פברואר 2019 יכנסו לתוקפן תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים)(תיקון) התשע"ח - 2018,
על פי תקנות אלו חלה חובת סימון גמלים מגיל 3 חודשים – בשבב תת עורי ובתג אוזן.
סימון הגמלים מיועד למניעת מחלות ולתיעוד הגמלים במרכז הרישום הארצי.
שימו לב -  אי סימון הגמלים הוא עבירה על החוק העלולה לגרור סנקציות. חוזר בנושא תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), תשע"ח​ - 2018