נוהל להכרה במתקן מוגן

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד – 1994​, קובע מסגרת מחייבת לטיפול בבעלי חיים שחולצו או הוחרמו עקב חשד להתעללות ואת סמכות הממונה לפי החוק לקבוע תנאים להפעלתו. 

בסעיף 8 לחוק נקבע:
8. (ג) בעל חיים שנתפס... יועבר למקום שאישר הממונה להחזקת בעלי חיים ולטיפול בהם או למקום כאמור שאישר הממונה לעניין בעל חיים מסוים הפועל לפי תנאים שקבע.
ובהגדרות נקבע כי - "מתקן מוגן" – מקום שאישר הממונה לפי סעיף 8(ג);

בעלי חיים שנתפסו כחלק מהליך אכיפת חוק צער בעלי חיים מועברים למסגרות שהוכרו כ"מתקן מוגן" בהתאם לחוק, עד אשר תתקבל החלטה בעניינם, במטרה לטפל בהם, לשקמם ולדאוג להם לעתיד טוב בהמשך חייהם.
בכל שנה מאות כלבים, חתולים, סוסים (ובעלי חיים אחרים) שנקלטו במתקנים אלה משוקמים ומועברים לבתים חדשים.

תנאים לה​כרה כ"מתקן מוגן" לפי החוק