​​בסעיף 19 לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991 נקבעה סמכות שר החקלאות לנקוט באמצעי משמעת כנגד רופא וטרינר כמפורט:

19. (א) השר רשאי בצו לבטל את רשיונו של רופא וטרינר, להתלותו לתקופה שקבע או לתת לרופא וטרינר נזיפה או התראה אם ראה, על יסוד קובלנה של המנהל או של אדם שנפגע, כי נתקיים ברופא הווטרינר אחד מאלה:
(1) הוא נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועו;
(2) הוא השיג את רשיונו במצג שווא;
(3) הוא גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כרופא וטרינר;
(4) הוא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;
(5) הוא עבר על הוראה מהוראות פרק ה';
(6) בהיותו עובד של רשות מקומית, עסק בעבודת חוץ כרופא וטרינר פרטי, בניגוד להוראות כל דין ותוך קיום ניגוד עניינים בין שני העיסוקים;
(7) הוא סימן כלב בניגוד להוראות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, או לא מסר דיווח לפי הוראות החוק האמור.
 (ב) רשיון שניתן עליו צו ביטול או התליה, יחזירנו בעל הרשיון למנהל.

להחלטות על הטלת אמצעי משמעת על רופאים וטרינרים מתוקף החוק

בשנת 2010 פורסמו נהלי אתיקה מקצועית לרופאים וטרינרים לחיות בית, נהלים אלה מתווים את הדרך הראויה בה על רופא וטרינר למלא תפקידו ומגדירים, לגבי תחומים שונים, את גבולות האחריות והרשלנות הרפואית.​