נפתחה ההרשמה לבחינת ​הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 17.1.21

חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991 ותקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי), התשנ"א-1991 מסדירים את מקצוע הרפואה הווטרינרית בישראל וקובעים את סדרי הבחינה וקבלת הרישיון, בהתאמה.

לפי החוק, רק מי שיש בידיו רישיון, היתר זמני או היתר מוגבל, רשאי לעסוק בדרך של משלח יד ברפואה וטרינרית בישראל. 

רופא וטרינר שסיים לימודיו בפקולטה או בבית הספר לרפואה וטרינרית בחו"ל, אשר הוכרו על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, וניתנה לו תעודת גמר שהמנהל הכיר בה, וברצונו לקבל רישיון, חייב לעמוד בבחינת הרישוי שק​בע המנהל. 

מטרת הבחינה היא לוודא כי הרופא הווטרינר עומד ברמה הדרושה של ידע וכשירות, ובכלל כך ידע בחקיקה הווטרינרית בישראל וחובותיו של רופא וטרינר בישראל.​

מידע כללי  

1. מועד: הבחינה מתקיימת פעמיים בשנה, בחודשים ינואר ויולי. המועד המדויק והמקום מתפרסמים לפחות חודש מראש ברשומות ובעיתון יומי אחד, וכן באתר השירותים הווטרינריים.

2. נושאי הבחינה: מחלות כמשמעותן בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, אבחון, מניעה וביעור: יושם דגש על המחלות השכיחות והחשובות בישראל. החקיקה הווטרינרית הנוהגת בישראל.

א. החקיקה הווטרינרית הנוהגת בישראל.

ב. מחלות כמשמעותן בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, אבחון, מניעה וביעור: יושם דגש על המחלות השכיחות והחשובות בישראל.

ג. משק בעלי החיים בישראל ואפיוניו הייחודיים: הידע הנדרש יכלול גם ידע קליני בתחומי חיות בית קטנות, עופות, מעלי גרה, סוסים וחזירים.

ד. הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי בישראל: מדובר בנושאים הנוגעים לבריאות הציבור ולבטיחות מזון.

3. מבנה הבחינה: הבחינה מורכבת מ-100 שאלות בחירה מרובה (תשובה נכונה אחת מתוך ארבע).

4. משך הבחינה: עד 3 שעות.

5. ציון מעבר: 60 נקודות לכל הפחות.

6. כישלון בבחינה: נבחן שלא הצליח לעבור את הבחינה, רשאי לגשת לבחינה נוספת במועד אחר. אין הגבלה למספר הבחינות אליהן ניתן לגשת.

7. שפת בחינה: הבחינה מתקיימת בשפה העברית בלבד, מתוך הכרה כי על מנת לעסוק במקצוע במדינת ישראל יש לדעת את שפת המדינה. ניתן להיעזר במילון שפתי לא אלקטרוני (לדוגמא; אנגלית-עברית, ערבית-עברית, רוסית-עברית וכו'

8. חומר עזר במהלך הבחינה: הבחינה היא בחומר סגור, לא תותר הכנסת ספרים או מכשירים אלקטרוניים (למעט מילון שפתי כאמור בסעיף 7, ולאחר קבלת אישור המשגיחים במעמד הבחינה.

9. קורס הכנה: הגוף המספק קורס הכנה לבחינה שהכיר בו המנהל הוא ביה"ס לווטרינריה ע"ש קורט של האוניברסיטה העברית. פרטים על משך הקורס, עלותו, תנאי ההשתתפות, מועדים ותכנית לימודים מפורטת יפורסמו על ידי ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לגב' יעל קלרמן מזכירת קורסים ללימודי המשך. 

טלפון: 08-9489535 

פקס: 08-9467940

דוא"ל:   yaelkl@savion.huji.ac.il

חומר עזר להכנה לבחינה  

 1. הפניה לחקיקה וטרינרית בישראל ​שעשויה להופיע בבחינה.
 2. ידע קליני: רמת הידע הדרושה היא זו המספיקה לתת שירות ברמה בסיסית המצופה מרופא וטרינר בישראל בתחילת דרכו המקצועית. ידע זה אמור להירכש במשך שנות לימוד המקצוע ולהיות נחלתו של המועמד לבחינה עם סיו​ם לימודיו.
 3. ספרות עזר: ניתן להשתמש בספרים הבאים:

 • Textbook of Veterinary Internal Medicine; Diseases of the Dog and Cat. Editors: S. Ettinger and E. Feldman, 8th Edition, 2017.
 • Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology 7th Edition by Donald E. Thrall, DVM, PhD, DACVR
 • Veterinary Medicine, Textbook of the diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. Editors: O. Radostitis, C. Gay, K. Hinchcliff, P. Constable , 10th Edition, 2007.
 • Equine Medicine and Surgery, Editors: Colahan PT, Mayhew IG, Merritt AM, Moore JN, 5th Edition, 1999.
 • Equine Clinical Medicine, Surgery and Reproduction – Munroe, GA and Weese, JS -  2011 CRC press.
 • ​Diseases of Poultry. Editor: Swayne D., 13th Edition, 2013.
 • ​​Small Animal Surgery, 4Ed Edition. Theresa Welch Fossum 2012. 
 • ​Small animal soft tissue surgery. 2nd Edition. Karen Tobias 2017.
 • ​Veterinary Surgery: Small Animal. Johnston and Tobias. 2nd Edition. 2018.

​          ​לספרות נוספת ניתן להיעזר בספריית המכון הווטרינרי בבית דגן.​

תשלום אגרת בחינה  

בהתאם לתקנה 3א לתקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי), התשנ"א-1991, רופא וטרינר המבקש לגשת לבחינה, צריך לשלם אגרה ע"ס 400 ₪.
את האגרה ניתן לשלם במספר דרכים:

 • תשלום מקוון בשירות ​התשלומים הממשלתי​ - אגרת רישוי רופאים וטרינריים
 • באמצעות כרטיס אשראי בטלפון מס' 03-9681656.
 • בהעברה לחשבון הבנק: בנק הדואר סניף 001 חשבון 74114 לפקודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בציון מספר תעודת זהות ותיאור האגרה. את אישור העברה יש לשלוח לפקס 03-9681731 (לידי קטי).
 • באמצעות שובר עם הסכום הנקוב לתשלום בבנק הדואר, ניתן לקבלו בגזברות השירותים הווטרינריים.
לכל מידע נוסף, ניתן לפנות אל מזכירו​ת הוועדה, גב' סיוון קולטקר:
טלפון: 03-9681626 
דוא"ל: Sivank@moag.gov.il

ערעור על תוצאות בחינת הרישוי  

הגשת הבקשה:

 1. ​נבחן אשר קיבל ציון בין 55 ל-59 יוכל לערער על תוצאותיה. נבחן אשר קיבל בבחינה ציון מתחת ל-55 יוכל לעיין בה אך לא לערער.
 2. הגשת בקשת הערעור תיעשה באמצעות פנייה למזכירות ועדת בחינת הרישוי בדוא"ל:Sivank@moag.gov.il.
 3. ניתן להגיש בקשת ערעור עד 30 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה (לתשומת לבך: בקשות שיגיעו לאחר מועד זה, לא ידונו).​​
 4. לאחר המועד שנקבע להליך הערעור/עיון, לא יתקיים הליך נוסף ולא תינתן אפשרות לעיין בבחינה.​
הליך הערעור:
 1. ​הערעור יערך בחדר מזכירות הוועדה, בבניין הנהלת השירותים הווטרינריים בבית דגן.
 2. המערער יגיע לבדו וללא אמצעי עזר.
 3. אין להוציא את מחברת הבחינה, להעתיקה או לצלמה.
 4. משך העיון: עד שעה.
 5. המערער יפרט בכתב את מספר השאלה ומהם נימוקיו.
בדיקת הערעור:
 1. ​יו"ר ועדת הבחינה יבחן את הערעור. במידת הצורך יפנה את הערעור לכותב השאלה או למומחה אחר בתחום הרלבנטי בו עוסקת השאלה.
 2. יו"ר/מזכיר ​ועדת הבחינה ישיב בכתב למערער תוך 14 ימים מיום הגשת הערעור בלשון: ערעורך התקבל / ערעורך נדחה.​

 

 

שאלות לדוגמה למבחני רישויhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/behinat_rishuy_rofhim_hul/Pages/behinot_ledugma.aspxשאלות לדוגמה למבחני רישוי
חוקים ותקנותhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/behinat_rishuy_rofhim_hul/Pages/hukim.aspxחוקים ותקנות