פרסום רישיונות כריתה והעתקה

מסלול בקשת כריתה/ העתקת עצים ללא קשר לבנייה

בכל בקשה לכריתה או העתקת עץ בוגר ( במגרש שייעודו מגורים עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מ' הינו מעל 20 ס"מ בשאר ייעודי הקרקע נחשב עץ בוגר כעץ שקוטרו 10 ס"מ) או עץ מוגן בכל גודל – יש לפנות לפקיד היערות על מנת לקבל רישיון
כריתה/ העתקה .

רשימת פקידי היערות ואזורי הטיפול
רשימת עצים מוגנים בכל גודל

להלן הנחיות להגשת הבקשה :
1. את הבקשה יגיש בעל הקרקע או מיופה כוח מטעמו. יש לצרף אישור זכויות על הקרקע וכתב ייפוי כוח ( אם נדרש)
2. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה בלבד, יש להקפיד על חתימת הרשות המוניציפלית ( סעיף 8) * בתשתיות בין-עירוניות לא נדרשת חתימת רשות מוניציפאלית.
3. יש לצרף 2 תמונות לכל עץ (תמונת צלמית ותמונת תקריב)
4. במידה וסיבת הכריתה/ העתקה הינה סיבה בריאותית – יש לצרף אישור רופא מומחה (מומחה אלרגיות לדוגמא)
5. בבית משותף – יש להגיש חתימת 75% מדיירי הבניין המסכימים לבקשה.

מסלול תכנון ובנייה  

ממשק העבודה מול פקיד היערות מתחלק לשני מסלולים: מסלול התכנון ומסלול הרישוי (היתר) על מנת להקל על הפונים בנושאים אלו להלן פירוט המסלולים:

מסלול התכנון
מסלול זה מתייחס בעת תכנון תכנית מפורטת שיש מכוחה להוציא היתר. תפקידו של פקיד היערות בנתיב הזה הוא לייעץ למתכנן בבואו לשקול את שיקולי העצים הבוגרים באתר.
 
 להלן הנחיות להגשת תכנית
1. על פי תקנה 83ג הרי שחלה חובת התייעצות עם פקיד היערות בכל תכנית שגודלה עולה על 35 דונם ובה מעל 50 עצים בוגרים המיועדים לכריתה , העתקה או שימור.
על עורך התכנית לקחת בחשבון כי לעיתים קרובות מחליט מוסד התכנון כי על אף שלא חלה חובת התייעצות – הרי שנדרשת אחת כזו על פי שיקול דעתו.
2. על פי הנחיות מנהל התכנון, אחד מתנאי הסף להגשת תכנית (נספח 6 למוסד התכנון הנה ביצוע של סקר עצים לתכנית.
3. להלן כללים להכנת סקר עצים לרבות מקרי הפטור וההקלות.
4. להלן רשימת המומחים של משרד החקלאות לעריכת סקר עצים.
5. המסמכים הדרושים לצורך התייעצות וחוות דעת:
א. תשריט מצב מאושר ומצב מוצע הכולל את סימון העצים בשני המצבים.
ב. תקנון התוכנית (הוראות)
ג. כל מסמכי סקר העצים
6. אין לצרף טופס בקשת כריתה/העתקה.


מסלול הרישוי (היתר)
מסלול זה מתייחס לשלב אישור היתר בניה במסלול הנוכחי ברשויות ובעת בקשה לכריתה / העתקת עצים בוגרים במגרש. (במגרש שייעודו מגורים עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מ' הינו מעל 20 ס"מ בשאר ייעודי הקרקע נחשב עץ בוגר כעץ שקוטרו 10 ס"מ) או עץ מוגן בכל גודל – יש לפנות לפקיד היערות על מנת לקבל רישיון כריתה/ העתקה.

הנחיות לקבלת רישיון כריתה/העתקה  

​1. את הבקשה יגיש בעל הקרקע או מיופה כוח מטעמו. יש להגיש אישור זכויות על הקרקע או כתב ייפוי כוח ( אם נדרש).
2. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה בלבד, יש להקפיד על חתימת הרשות המוניציפלית (סעיף 8)
3. במגרש עד 600 מ"ר או שמצויים בו עד 5 עצים – יש להגיש 2 תמונות לכל עץ (תמונת תקריב ותמונת צלמית) ולמספר את העצים בתוכנית המדידה.
4. בכל שאר המגרשים (מעל 600 מ"ר ומעל 5 עצים) יש להגיש סקר עצים להלן כללים להכנת סקר עצים.
5. להלן רשימת המומחים של משרד החקלאות לביצוע סקר עצים.
6. אם מבוקשת העתקה – יש לצרף מפרט העתקה והתחייבות הרשות לקליטת העץ בשטחי הרשות לרבות כתובת אתר העתקה.
7. יש לצרף לבקשה להיתר תכנית פיתוח הכוללת נטיעות עצים על מנת להפחית את הערך החליפי. להלן מחשבון לחישוב הערך החליפי