ביום 19.1.2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4821 בנושא "סיוע בגין הפסקת הפעילות החקלאית במובלעת צופר", במסגרתה הוחלט לסייע בהעתקת הפעילות החקלאית במובלעת צופר לשטח ישראל (להלן – "החלטת הממשלה"). בהתאם להחלטת הממשלה, הוטל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – "המשרד") לתמוך בהשקעות הון בחקלאות במהלך שנת 2020 בגין הפעילות החקלאית במובלעת צופר, זאת בהתאם לנהלי מינהלת ההשקעות במשרד החקלאות ובכפוף להוראות כל דין.

מטרתו של נוהל זה היא להגדיר את הקריטריונים והכללים למתן התמיכה בהשקעות הון בחקלאות לצורך המשך פעילותם החקלאית של החקלאים הזכאים, בקרקע חלופית שהוכשרה בשטח המשבצת של מושב צופר.

יובהר כי, בשלב זה טרם הוקצה תקציב וכי מימוש נוהל זה כפוף לאישורו של תקציב מתאים.  נוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בכל אחת משנות הנוהל. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש הבקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמדו לרשות המשרד מלוא התקציב או חלק ממנו לצורך הפעלתו.
יובהר בנוסף כי הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור תקציב התמיכה בוועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר.

המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים: באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: . efrath@moag.gov.il או לפקס מס'  03-9485829

את הפניות יש להעביר עד ליום א' ה-11.10.2020. 

 

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021
הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
למנוע את ההצפה הבאה – משרד החקלאות ישקיע 100 מיליון ₪ בעבודות להגנה על העיר נהריה. המטרה: שיפור תשתיות הניקוז בנהריה . מימון ראשוני לעבודות חירום כבר הועבר בכדי לדאוג שכבר בחורף הנוכחי יינתן מענהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/the_next_flood.aspxלמנוע את ההצפה הבאה – משרד החקלאות ישקיע 100 מיליון ₪ בעבודות להגנה על העיר נהריה. המטרה: שיפור תשתיות הניקוז בנהריה . מימון ראשוני לעבודות חירום כבר הועבר בכדי לדאוג שכבר בחורף הנוכחי יינתן מענה