תכנית פיתוח לשנת 2016

בחוברת שלפניכם מפורטת תכנית הפיתוח לשנת 2016. תכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון לשנת 2016.

הערה: מנהלת ההשקעות תפתח אך ורק לתכניות ייעודיות שסוכמו בהחלטות ממשלה ו/או בהסכמים מול חקלאים. ובשלב זה לא תפתח מנהלת ההשקעות הרגילה, זאת בעקבות בעיות תקציביות.

פרטי התכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד, שיעורי מענקים, הגדרות אזורי פיתוח, והזכאים להטבות מס. מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון, לפי הנושאים המפורטים בו ועפ"י ההנחיות, הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות אשר מפורטים בחוברת בפרק הנחיות ונהלים.


גם בשנת 2016, מצאה לנכון הנהלת המשרד להרחיב את נושא הטבות המס בתוכנית הפיתוח באמצעות הגדרת נושאים חדשים שבהם מנהלת ההשקעות תאפשר הטבות מס ללא מענקים.
החלטות הממשלה לאחר מבצע צוק איתן, ליישובי העוטף וליישובי הדרום ימשכו גם בשנת 2016. זאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתיישבות.
במהלך 2015 נחתם הסכם עם משרד האוצר להסבות ענף הפלפל באזור עדיפות לאומית. בנוסף, תכנית זו תמשך גם בשנת 2016.

 

עקרונות התכנון

הסכמים ייחודיים

פירוט תכנית הפיתוח על פי נושאים

הנחיות ונהלים לביצוע

טפסים

הוראות ביטחות וכללים

דגמי בתי צמיחה - מעודכן