תכנית פיתוח לשנת 2015

בחוברת שלפניכם מפורטת תכנית הפיתוח לשנת 2015. תכנית זו מהווה מסמך עקרונות התכנון לשנת 2015. פרטי התכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד, שיעורי מענקים, הגדרות אזורי פיתוח, והזכאים להטבות מס.מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון, לפי הנושאים המפורטים בו, ועפ"י ההנחיות, הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות אשר מפורטים בחוברת בפרק הנחיות ונהלים.
גם בשנת 2015, מצאה לנכון הנהלת המשרד להרחיב את נושא הטבות המס בתוכנית הפיתוח באמצעות הגדרת נושאים חדשים שבהם מנהלת ההשקעות תאפשר הטבות מס ללא מענקים.
לאחר מבצע צוק איתן, החליטה ממשלת ישראל בשתי החלטות ממשלה, להוסיף תקציב השקעות הון בחקלאות הן ליישובי העוטף והן ליישובי הדרום. זאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתיישבות. בזכות התקציבים הנוספים, יתמוך משרד החקלאות ופיתוח הכפר זו השנה הראשונה מזה מספר שנים בבתי אריזה שאינם משפחתיים, פעילות ייחודית נוספת שתזכה לתמיכה בזכות תקציבים אלו הינה תמיכה במתקני התפלה בראש החלקה.
במהלך שנת 2014 נחתם הסכם הבנה בין משרד החקלאות, בין משרד האוצר, התאחדות מגדלי הבקר לחלב, שבמסגרתו תוענק תמיכה לרפתנים בשלוש השנים הבאות, בין היתר בשני מסלולים עיקריים:

  • השקעות הון רגילות לרפת החלב, אופן התמיכה, מפורט בתכנית זו.
  • טיפול בשפכים ופסולת של רפת חלב, נוהל תמיכה יפורסם במהלך 2015.

  

בנימה אישית אציין:
צוות המנהלה ואנוכי, מנסים להשתפר משנה לשנה ולהקפיד על נהלים והנחיות ברורים ושקופים במטרה שלא להידרש לפרשנויות כאלה ואחרות.
בשל אילוצים שנובעים מקיצוצים משמעותיים בתקציב בהשוואה לשנים קודמות, מועדי קבלת הבקשות לאישור תכנית יהיו מוגבלים לתקופה קצרה יחסית, אך יחד עם זאת המנהלה לא "תחסום" את האפשרות להקליד בקשות ללא הודעה מראש של 10 ימים לפחות.

המנהלה תדון בתכניות שיוגשו לה עפ"י הנושאים המפורטים במסמך הנ"ל, הכלולים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ובמסגרת תקציב מנהלי. התכניות ידונו עפ"י ההנחיות, הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות לנושאים שיאושרו עפ"י חוק, ועפ"י נהלים ייחודיים לנושאים במסגרת התקציב המנהלי, אשר מפורטים בקישור המצורף.


עקרונות התכנון

הסכמים ייחודיים

פירוט תכנית הפיתוח עפ"י נושאים

הנחיות ונהלים עפ"י ביצוע

מפת איזורי פיתוח חדשה

רשימת יישובים עוטף עזה והדרום

טפסים

הוראות בטיחות וכללים

דגמי בתי צמיחה

 

 

 

 

נוהל השקעות הון בשיקום בריכות פתוחות לגידול דגים לשנת 2021 (עדכון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/capital_investment_procedure.aspxנוהל השקעות הון בשיקום בריכות פתוחות לגידול דגים לשנת 2021 (עדכון)
נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/atzmai_kibutz_tmicha.aspxנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי
נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_MAIM4.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021