לכבוד,
מנכ"לי משרד הממשלה

שלום רב,
הנדון: משילות

1. הקיצוץ הרוחבי.
הצלחנו! בדיון אתמול על הקיצוץ הרוחבי בממשלה תוקנה הצעת ההחלטה, כך שהסעיפים שמהם יבוצע הקיצוץ הרוחבי לא יעשו "בתיאום" או "בהסכמה" בין המשרד לאג"ת (שמשמעותו "וטו"  של אג"ת ולמעשה קביעה והתערבות של אג"ת בניהול המשרדים בכך שהם יקבעו באיזה פרויקט או באיזה תכנית או באיזה סעיף תקציבי יחול הקיצוץ).
ההצעה תוקנה והוחלט שבמקרה של חילוקי דעות  בין המשרד לאג"ת, באילו סעיפים יחול הקיצוץ הרוחבי יכריע שר האוצר. במצב הדברים הנוכחי יש להניח ששר האוצר יקבל את עמדתו של מנכ"ל משרד האוצר, שהמשילות בניהול תקציבי המשרדים צריכה להיות בידי מנכ"לי משרדי הממשלה ולא בידי אג"ת, כך שיש סיכוי סביר שעמדת מנכ"לי המשרדים תקבע איך תפעל תכנית העבודה של שנת  2019 ולא אנשי אג"ת, ובכך תחזור המשילות במשרד לידינו - המנכ"לים.

2. יישום כללי שומרי הסף על המשרדים ולא על שומרי הסף.
ברצוני להודות לכם על תגובותיכם הרבות למכתבי אליכם מיום 11/6/19 שבו ביקשתי מכם להביא לדחיית אישור הממשלה לתמ"א 1 כתכנית כופה ולשנותה כך שתכניות מתאר ארציות ותמ"א 1 יהיו תכניות מנחות. לאור מכתבי אלכם הזדרזו מגישי ההצעה "לחטוף החלטה" ונקבע דיון למחר  בקבינט הדיור. 
בתוך כך, פניתי לצוות הבחירות במשרד המשפטים לפני כשבוע, וביקשתי שיממשו את הכללים שקבעו לגבינו בנוגע לקבלת החלטות בתקופת בחירות גם על מקרה זה, כך שלא יהיה ניתן להביא לדיון בממשלת מעבר החלטה זו השנויה במחלוקת, ולמעשה יחילו את הכללים שקבעו גם בנושא זה. הכללים שקבעו במשרד המשפטים הינם שממשלת מעבר לא תדון בנושא שאינו דחוף או חירום ושניתן לדון בו גם בממשלה הבאה, וכן לא תדון בנושאים שיש בהם כבילת שיקול דעתה של הממשלה הבאה.
            .ידוע לכולם שתמ"א 1 נידונה במשך 7 שנים! ועל כן, אין דחיפות לסיים את המהלך דווקא מחר
כמו כן, ממשלת מעבר אינה יכולה לדון בנושא מדיניות שתכבול את שיקול דעתה של הממשלה הבאה ואין ספק שתכנית מתאר ארצית קובעת מדיניות כובלת לשנים ארוכות.
עד היום טרם קיבלתי תשובה לפנייתי זו מצוות הבחירות במשרד המשפטים. גם במשרד המשפטים יש לחלק קטן מהפקידים אג'נדות והכללים שחלים לגבינו לא חלים כשאחד מהם לא רוצה שיחולו.
אני תקווה שצוות הבחירות במשרד המשפטים לא ימשוך זמן ויודע לנו על החלטתו, שמיישמים את הכללים שקבעו ללא "איפה ואיפה".

3. "התרגיל המסריח"
לידיעתכם, אנו נערכים במשרד החקלאות לשביתה של העובדים ללא הגבלת זמן וזאת לאור התנגדותנו העקרונית לביצוע "התרגיל המסריח" של אג"ת, לפיו אם משרד רוצה להפר את חוק התקציב שעבר ב-2018 ולבטל את קביעת המחוקק כי יש לקצץ בשנת 2019 כ 30% בשעות נוספות ובכוננויות, הדבר אפשרי ובתנאי שהמשרד "קונה" מאג"ת את עלות הקיצוץ על ידי וויתור על חלק מתקציב הפעילות שלו. 
הפרת חוק זו הינה "תרגיל מסריח" שאם יצליח יעודד את אנשי אג"ת לבקש בחוק ההסדרים לשנת 2020 לקצץ בעוד 70% את השעות הנוספות או לבטל את ההשתתפות בסבסוד ארוחות או כל קיצוץ אחר שפוגע בתפקוד השוטף של המשרד. כל משרד שירצה להימנע מכך, על פי מתודת "התרגיל המסריח" יקנה בחזרה את הקיצוץ מתקציב הפעילות שלו ובשיטה זו "ירוקן" תקציב הפעילות של המשרדים, ויוותרו בו מרכיבי שכר בלבד. 

אם משרדים אחרים יאמצו את גישתנו – שלא ניתן יהיה להפר את חוק התקציב בשיטה זו , ואם שומרי הסף יהיו באמת שומרי סף, לא תבוצע הפרת חוק בריש גלי ותוחזר המשילות במשרדים לידנו- המנכ"לים.

תודה על שיתוף הפעולה!

• מכתבי זה נשלח גם לתקשורת מאחר ומניסיוני שומרי הסף נותנים לנו תשובות יותר מהירות כאשר הם נשאלים על כך ע"י התקשורת. 
                                                                                                                                  


                                                                                                                       בברכה, 


                                                                                                                       שלמה בן- אליהו
                                                                                                                       המנהל הכללי 
                                                                                                                       משרד החקלאות ופיתוח הכפר


העתקים: 
היועץ המשפטי לממשלה
ראש אגף תקציבים – שאול מרידור
מזכיר הממשלה
תקשורת​